خاطرات ی نوجوون شرور

درهم برهم


 اول ازهمـہ تبریڪ بـہ مریمم 

 تبریڪ عزیزدلممممممممممممممممممم 

 یـہ دنیابرات خوشحال شدم

 خداروشڪرڪـہ نتیجـہ تلاشاوزحمتاتودیدی  

 مامانوبابامم تبریڪ گـ؋ـتن ڪـہ همڪارشون شدی وبرات ارزوی مو؋ـقیت ڪردن 

 خداروووووووووووووهزارمرتبـہ شڪر 

 ولی قول بدہ بیای نت پیشمون خانوم معلم(البتـہ اصلاشایدخودم نباشم دیگـہ خخخ)  

 خب قدم بعدی شوهرخوبـہ ڪی بشـہ اونوتبریڪ بگم!  
  
  مرضیـہ بـہ اغوش در๛ هابازگشت 

 دارم درسای پارسالومیخونم واسـہ ازمون

خدایی من ؋ـڪ میڪردم یـہ ڪلمـہ ام یادم نیست ولی جالبـہ بـہ هرصـ؋ـحـہ نگامیڪنم ڪل مطالبشوحـ؋ـظم توذهنم میادقشنگ.چ عجیب
نتیجـہ میگیریم درسای حـ؋ـظی اصلنم ؋ـر‌ّارنیستن 

  ڪتابا 

 ڪتاباموگر؋ـتم   

 پارسال 15تاڪتاب داشتیم دوتاش الڪی بودیعنی زنگ اونابزن وبرقص بودمثل امادگی وسبڪ زندگی 

 امسال امادگی+تـ؋ـڪروسبڪ زندگی+اقتصاد+منطق حذ؋ شدہ 

 روانشناسیو+ـ؋ـلسـ؋ـه+انسان ومحیط زیست اضاـ؋ــہ شدہ 

 چهاردہ تاڪتاب داریم 

 هی نگاشون میڪنم واب دهنموقورت میدم چراقطرهمشون شیش برابرشده؟؟ 

 عاشق تـ؋ـڪروسبڪ زندگی پارسالمون بودم ینی ڪتابش بعدازعیداومدیـہ صـ؋ـحـہ ام تدری๛ نشدخخخ

امتحانشم جوری بودڪـہ پنج تاسوال دادن+جوابش وشمارہ صـ؋ـحش 

 ڪـہ همونم حال نداشتیم بخونیم ڪلن زدن open book واسـہ امتحان نوبت دوم خخخخخخخ 

   خریدمهر 

 امسال قرارشدڪیـ؋ وڪـ؋ـش نخرم ؋ـقط مانتوشلوارومقنعـہ خریدموجامدادی ودوسـہ تاخودڪار 


 هرروزم مثل ڪلا๛ اولیامیرم جامدادیمومیارم بازمیڪنم توشومیبینم یڪ ذوقی میڪنم خخخخ 

خدایی ی خودڪارم واسـہ خریداول مهرخریدن ذوق ڪردن دارہ برام نمیدونمم چرا.ن این ڪـہ عاشق در๛ ومدرسـہ ام باشما ولی خیلی میذوقم 

 پ. ن مدیرمومیخوام 

 مدیرمون عوض شدههههه...
 عشق من بود.هروقت صداش میزدم میگـ؋ جونم عزیزم؟خیلی خوب ومهربون وپایـہ بوووووود 
 حالاڪـہ نیستی ڪی زنگایی ڪـہ معلم نداریم ؋ـلش پر؋ـیلم بدہ بریم دیتانگاڪنیم؟..  
 ڪی هریـہ ماـہ ببرتمون سینمابگـہ در๛ خوندین خستگیتون دراد؟...  
 ڪی هرروزتیپ خوشگل بزنـہ رژشوبرامون بامانتوش ست ڪنه؟...  
 اخ دورت بگردم مدیرررمدیرررررررڪوجاییی ڪوجاااا 

 خخخخ ولی واقعاهمـہ اینڪارارومیڪرد 

  تولدملیڪاجونم 

 دیروزهم تولدنوہ داییم بودهم دوست صمیمیم.اول ر؋ـتم نوہ دایی وسطاش پاشدم ر؋ـتم ڪاـ؋ــہ تولدملیڪا.واااای ڪـہ چقددلم واسـہ دوستام غش میر؋ـت یـہ سال بودندیدمشون
چقدحال دلم خوب شد.خوووووش گذشت.دہ پونزدہ نـ؋ـربودیم ڪاـ؋ــہ رواجارہ ڪردہ بود 


 مرضیـہ  زورگومیشودخخ 

 دارم این چن روزرومخ زهراباپاشنـہ بلندرقص پامیرم 

 ازش تادلم میخوادباج میگیرم وڪارمیڪشم  
 تابرمیگردہ یـہ چیزبگـہ میگم ڪتاباتوجلدنمیڪنما 

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 

 اخ ڪـہ چقدمیچسبـہ خدااین لحظـہ هاروازمن نگیرخخخ 
 قیاـ؋ـش اینجوریـہ 
 میگع اخ ؋ـقط برسـہ روزی ڪـہ ڪتاباموجلدڪنی خخخخ 
 دوتابیوگلزخریدیم من مال خودموتموم ڪردم گـ؋ـتم ببین هردوتایـہ ڪتاب ڪامل 
 سـہ چارتامشت ازش گر؋ـتم خخخخخ ؋ـڪ ڪن زهرایی ڪـہ عاشق بیوگلزہ یدونـہ ام ازسهم خودش بـہ ڪسی نمیدہ خخخ 
 مانلی 
 هـ؋ـتـہ پیش رب درست میڪردیم روستاخونـہ مادرجون.من تواشپزخونـہ غذادرست میڪردم مرغواب پزڪردم گذاشتم ڪنارمیخواستم سسشودرست ڪنم یهودیدم مانلی_گربـہ ی همیشـہ گرسنـہ ی حیاط مادرجون_ باسرعت جت دارہ میرہ سمت مرغا 
 چنان جیغی زدم این گربـہ بدبخت تمام موهای بدنش سیخ شد 
 دومترپریدبالابدبخت

بعدیکم وایسااینجوی  نگام میکردخخخخخخخخخخ


 اصلاهول شدعقلش نڪشیدلااقل یـہ تیڪـہ بردارہ ببرہ بخورہ همینجوری مستقیم میر؋ـت تودیوارراـہ خروجوپیدانمیڪردخخخخ

 جیغم قط شدیـہ لحظـہ بدبخ دروپیداڪردر؋ـت دیگـہ نیومدخخخخخخخخخ 

  ڪوچ درسی 

 دوسـہ سالـہ میرم پایین در๛ میخونم تابستوناولی میام بالا 
 ی زیرزمین بوداول ڪـہ بابام سرامیڪ وگچوڪردوترتمیزوشیڪ ی اتاق مطالعـہ ساخت ازش برام ومیزوصندلیوهمـہ چیم دارم 
 ازاول مهرقرارہ برم تادوسال دیگه=ڪنڪور 
 تابستونم ڪوچی درڪارنی๛ 
 این شماواین محل زندگی من


 دوستم عڪسشودیدمیگـ؋ زندان.منم اسمشوگذاشتم زندان نوابغ خخخ اول من بعدزهرا خخخ 

  بای بای  تابستون ورامبد 

 دلم واسـہ تابستونی ڪـہ گذشت وهمـہ چیزا‌ش تنگ میشع.

واسـہ ڪلاسایی ڪـہ میر؋ـتم، باشگاـہ مربیمون تمرینای سخت مسابقـہ های حر؋ــہ ای توپایی ڪـہ مستقیم باا๛ مش میخوابیدتودهنت بچـہ های باشگااخ دلم براشون یذرہ میشـہ تادوسال دیگـہ 

 دلم واسـہ ڪلا๛ نقاشی اخماوبداخلاقیای استاد، دومترریشش پاستل گچیام مدادرنگیام مدادای طراحی تختـہ شاستی 
ڪلاسمون طرحا اووو؋  

 امسال ڪلن نقاشی خیلی  ڪم ر؋ـتم وکم کاربودم. ڪلا๛ نقاشی ی کاررنگی ڪردم ڪـہ عڪسشوقبلاگذاشتم بقیـہ جلسـہ هاام اجزای چهرہ ڪارڪردم حدودادہ جلسه.جلسـہ اخردوتاچهرہ کامل ڪشیدم زیادم جالب نیستن خخ ورامبدی ڪـہ تموم شدواقعاواقعاناراحتم ڪـہ تموم شدخییییلی شبابودڪـہ حالموعجیب خوب ڪرد.لحظـہ خداـ؋ـظیشون خیلی غمگین بود 
 پ.ن 
 ارزوی مو؋ـقیت واسـہ همـہ دوستای خوبم توسال تحصیلی جدید 
 پ. ن 
 ببخشیدڪـہ زیادشد
واسـہ اینڪـہ یهوخستـہ نشین همشوبخونین،هربارڪـہ میاین یـہ قسمتشوبخونین 
 سپاااااا๛ خخخ 
  


♥ پنجشنبه 30 شهریور 1396 ساعت 11:27 ق.ظ توسط :) نظرات()

مشهد


شب عیدبود.داشتم بادوستم دردودل میڪردم اس میدادیم.

یهودلم ر؋ـت حرم امام رضاوزدم زیرگریـہ  بـہ دوستم میگـ؋ـتم:

  ازاول تابستونـہ انتظارحرمومیڪشم ولی نمیریم. اقانمی خوادمنو

 ڪاش میشدبرم چون تادوسال دیگـہ در๛ من هست ؋ـڪ نڪنم بتونیم بریم سـ؋ـر. 

 دلم حرم میخواد.دلم صحن اقارومیخواد.دام ڪبوتراشومیخواد
 
 دلم میخوادچشام بـہ ضریح بیو؋ـتـہ وزاربزنم. 

 دلم میخوادبرم توحرمش باهاش دردودل ڪنم

 دعاڪنم.اتمام حجت ڪنم واسـہ خیلی چیزا 

 ڪاش میشداونجاباشم دلم پیش اقاس 

 همینجوری ڪـہ پیام میدادم بهش گریـہ میڪردم. 

 اونم گریـش گرفت وباهم سلام دادیم بـہ امام رضا.دلداریم میدادمیگـ؋ میری انشالله. 

 انقدگریـہ ڪردم ڪـہ خوابم برد. 

 صب مامانم اومدگـ؋ ساڪتوببندمیریم مشهد

اصلاباورم نمیشد.اصلاقرارنبودبریم

سرہ یـہ ساعت وسایلاروجم ڪردیموراـہ اـ؋ـتادیم اصلالازم نیس بگم چقددددذوق مرگ شدم داشتم بال درمیاوردم 

 مشهدڪـہ رسیدیم ر؋ـتیم خونـہ عمواینا.همون ڪ باهاشون میریم مساـ؋ـرت همیشه.شب ر؋ـتیم خونـہ بابای زنعموڪـہ سیده.بعداومدیم خونـہ ؋ـیلم نگاڪردیم.بعدهمـہ خوابیدن منومهدی خوابمون نمیومد.

 گـ؋ بیااحضارنگاڪنیم (میدونین ڪـہ ترسناڪ ترین ؋ـیلم جهانه).

بعدنشستیم جلوتلویزیون ؋ـیلموببینیم

 -مهدی 
- هوم 
 -من میترسم ولی 
- نـہ بابا تر๛ ندارہ  
 . 
 . 
 چندثانیـہ بعد 
 . 
- مرضیههههـہ غلط کردم منم میترسم  

 خخخخخخخخخخ تازہ ؋ـڪ ڪن  ؋ـیلم هنوزشروع نشدہ بودهیچی دیگـہ بیخیال شدیم
 
ساعت نـہ پاشدیم. 

 صب ساعت یازدہ حرڪت ڪردیم انقدتراـ؋ـیڪ بودیڪ ونیم رسیدیم حرم. 

 واردصحن ڪـہ شدیم گریم گر؋ـت.این بیداری بود.

بـہ همین زودی صداموشنیدودعوتم ڪرد 

 خیلی توحرم گریـہ ڪردم خیلی نمازودعاخوندم. 

 ارامش عجیبی بود.همون چیزی ڪـہ میخواستم.انگارڪولـہ بارگناهاموازرودوشم برداشت.ح๛ میڪردم پاڪ شدم. 

 بهترین زیارتی بودڪـہ توعمرم ر؋ـتم.خیلی چیزاروسپردم دست خودش وخیالم راحت شدوهمین بهم ارامش میداد
 
 .درحدی جوگیرشدہ بودم ڪـہ نمازظهروعصرموبایدشڪستـہ میخوندم ولی ڪامل خوندم بعدڪـہ اومدم خونـہ ؋ـهمیدم خخخخ

اصن تویـہ حال هوای دیگـہ بودم. 

 زیارت تموم شدمیخواستیم بریم ڪـہ ماشین عموتوپارڪینگ خیابون شیرازی خراب شد.باباوعمووایسادن ڪـہ تعمیرڪاربیاد بقیمون ر؋ـتیم بازارمرڪزی واسـہ من چادربخریم. 

 تمام مغازہ های بازارمرڪزیوڪـہ چادرداشتن  ر؋ـتیم.سـہ تامغازہ بودتوهرڪدوم یـہ مدل انتخاب ڪردہ بودم گیرڪردہ بودم. 

 چادری میخواستم ڪـہ استین داشتـہ  باشـہ ڪاپ داشتـہ باشـہ جلوش زیپ دارباشـہ وقتی ادم میپوشـہ شبیـہ پنگوعن نشـہ چاق نشون ندہ پایینشم راستـہ باشـہ زیپشم خیلی بالانباشـہ ڪـہ شبیـہ اردڪ شی 

 چادرخودم دانشجوییـہ ایستش خیلی خوبـہ امااون مشخصاتی ڪـہ میخوام توش  نیست.بعدمشڪل اینجابوڪـہ لبنانی این مغازہ بااون مغازہ ؋ـرق میڪردڪامل.یامثلاچادرای دیگه. 

 ی خانومـہ اومدتومغازہ چادرش خیلی خوشگل بودگـ؋ـتم مدلش چیـہ گـ؋  زینت.

برگشتم مغازہ سرم ڪردم.خوب بودایستش عالی بودهمـہ مشخصاتی ڪـہ میخواستموداش  امااستیناش ی جوری بود.مث  ساق دستـہ بعدیـہ چیزی میو؋ـتـہ روش بـہ پسرہ گـ؋ـتم نـ؋ـروشیش تادہ دقیقـہ دیگـہ ؋ـڪراموبڪنم گـ؋ میزارم ڪناربرات. 

 خودم میگـ؋ـتم لبنانی مامان میگـ؋ زینت.بعدازدہ دیقـہ ر؋ـتم ؋ـروختـہ بود.

یـہ چهل دیقـہ علاـ؋ـمون ڪردتایڪی دیگـہ اورد.منم اندازہ تمام مشتریااذیتش ڪردم 

 همـہ ی چادرای مغازشوپوشیدم.بعدمیخواستم بخرم گـ؋ـتم یباردیگـہ ڪویتی بدہ بپوشم 
 
 پسرہ نشست وسط مغازہ سرشوگر؋ گـ؋ واااااااااای
 ڪشتی منوووووووووووو چقدوسواسی بخردیگـہ همونو.نمیارم اصلا
 
 بعدڪـہ ر؋ زینتوبزارہ توڪیسـہ پارچـہ ای،من روبـہ مامانشون وپشت بـہ اون بودم داشتم اداشودرمیاوردم. 

چقدوسواسی نمیارم اصلا

یهوجلومونگاڪردم اینـہ سرتاسرمغازہ بودداشت ازتواینـہ نگام میڪردمیخندید

بعدڪـہ مامان داشت حساب میڪردگـ؋ـتم خب  دیگـہ سـہ سال دیگـہ میام میخرم باز

گـ؋ دقیقاچـہ روزی میای من نیام مغازہ خخخخ بعدهی نگام میڪردچشمڪ میزد

بعدمهدی دیدش چشم غرہ ر؋ـت بهش اینجوری وایساده بود

بعدپسرہ سرشوتڪون دادیعنی بـہ توچـہ مثلاتوچیڪارہ ای

بعدمهدی اخماش ر؋ توهم تاخوا๛ یـہ چیزی بگـہ پسرہ گـ؋ توداداششی؟مامانم گـ؋ ارہ هموخواهربرادرصدامیڪنن اماپسرعموشه.

قیافه مهدی
حالاهی هموبدنگامیڪردن تاوقتی ازمغازہ دراومدیم خخخ قیافه هاشون اینجوری بود

من اون وسط اینجوری بود.


میخواستیم بریم گـ؋ چهارتامشتری بیادتومغازم مثل تووسوا๛ باشـہ من مغازموحراج میزنم جمع میڪنم خخخ

بندہ خداااا.انقددلم سوخت براش وقتی میخواستیم ازمغازش بیایم بیرون گـ؋ـتم حلال ڪنین دیگـہ ببخشیداذیتم شدین.اصلاعذاب وجدان گر؋ـتم شدید

همون شب چهاربارر؋ـتیم مغازش ح๛ وابستگی پیداڪردہ بودم بـہ مغازش 

 مهدیم غر زد غر زدددددددددددددددددبعدبـہ زنعمومیگـ؋ مامان چادردردسردارہ خریدش

 من زن مانتویی میخوام چادری نمیخوام خخخدیگـہ ؋ـرداصبشم ڪـہ اومدیم شهرخودمون. 

ارادت داشتم به اقاامام رضا

اماوقتی دیدم انقدزوصداممومیشنوه ودعامومستجاب میکنه ارادتم بی نهایت شد

دعاکردم همگیو

 السلام علیک یاامام خوبی ها


  
  


♥ چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت 03:28 ب.ظ توسط :) نظرات()

سوپرایزخوشمزه


 رفتیم سرچشمه روستای بابااینا یهوبابام گف مرضیههههه

 برگشتم نگاکردم دیدم ی دسته گل تمشک درست کرده برام انقدذوووووووووووووووووووق کردممممممممممممم 

ی صحنه ی  فراموش نشدنی بود

ایناها


 روستای مامان اینا بودیم بابام گف بیابریم ی جایی  خوموکشتم نگف کجا

 یهورفتیم دیدم ی درخت شاتوت بزرگگگگگگگگگگگگگگه 

بابارف بالاش اندازه یه دبه هف کیلویی شیرخخخخخخ(واقعاهرچی فک کردم نفهمیدم باچی بگم خخخ) برام جمع کرد

 انقدبازهراخوردیم که تهش من گفتم اگه یدونه دیگه بخورم بالامیارم

اونم روزفراموش نشدنی ای بود

اثرصحنه جرم:مرسی باباجونمممممممم ازسوپرایزای خوشمزت

جیزجیزدلتون بسوزه


♥ دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 01:45 ب.ظ توسط :) نظرات()

اینه اتاقم


 دیشب ساعت دو همـہ خوابیدہ بودن من بی خوابی بـہ سرم زدنشستم اینـہ اتاقمونقاشی ڪردم خخخ

 سادہ بوددوس نداشتم الان بنظرخودم خلی گوگولی شدہ دوسش دارم 

بابام دیده میگه:باچی کشیدی پاکم میشه؟

قیافه من

چطورشده بنظرشما؟؟♥ پنجشنبه 9 شهریور 1396 ساعت 10:51 ب.ظ توسط :) نظرات()

انگشترعقیق


 داشتم دنبالیـہ دعایی میگشتم یهوچشمم بـہ این نوشتـہ اـ؋ـتاددرموردانگشترعقیق 
  
 جالب بودبرام 
  
 ازخط ششم تاخط یڪی موندہ بـہ اخر .فک کنم خونده نمیشه  چیزی ازتوعکس. پایین نوشتم دوباره
  
 اونم انگوشترخودمـہ خخخ

التماس دعا


  سیّد بن طاوس از حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) روایت کرده است که هر که صبح کند و در دستش انگشتر عقیقی باشد و در انگشت دست راست کرده باشد و پیش از آنکه نظرش بر کسی بیفتد نگین آن را به جـانـب کف دست بگرداند و به آن نظر کند و سوره اِنّا اَنْزَلْناهُ فی لَیْلَةِ الْقَدْرِ تا آخر بخواند پس بگوید :
آمَنْتُ بِاللهِ وَحْدَهُ لاشریکَ لَهُ وَ کَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ
ایمان دارم به خدای یگانه ای که شریک ندارد و کافرم به جبت و طاغوت (خلفای ناحق)
وَ آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّد وَ عَلانِیَتِهِمْ وَ ظاهِرِهِمْ وَ باطِنِهِمْ وَ اَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ
و ایمان دارم به راز آل محمّد و نهان و آشکار و باطن و اول و آخرشان
پس چون چنین کند خداوند عالمیان او را نگاه دارد در آن روز از شرّ آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه بالا می رود بسوی آسمان و آنچه در زمین فرو می رود و آنچه بیرون می آید از زمین و در حِرز و حمایت خـدا و دوستـان خـداباشد تا شام


♥ دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 01:55 ب.ظ توسط :) نظرات()

سیندرلای عموسلاااااااام

 این داستان سیندرلای عموپیداشدخخخ

 
 عمویی بیستوسـہ سالش ڪـہ شدماراـہ اـ؋ـتادیم دنبال زن براش.


غریبـہ اشنادوست ؋ـامیل همسایـہ و...هـ؋ـتـہ ای یبارجم میشدیم هرڪدوم یـہ لیست ازدخترایی ڪـہ پیداڪردیم میاوردیم جلسـہ تشڪیل میشدخخخ


اندازہ موهای سرمونم‌ خواستگاری ر؋ـتیم وگل وشیرینی خریدیم


 ینی عموم اگـہ بعدهرخواستگاری گلاوشیرینیاروپس میگر؋ الان شیرینی عروسیش جورشدہ بود

باگلاام‌میتونس ماشین عروسوتزعیین ڪنـہ هرروزبـہ مدت یڪسال بـہ زنش گل هدیـہ بدہ خخخ


بعداینجوریم نبودڪـہ دخترہ خوشش نیاداتـ؋ـاقاهمشون بلـہ رومیگـ؋ـتن ولی عموجان قبول نمیڪردخخ


 خواستیم بریم خواستگاری یـہ دخترہ تو؋ـامیل.ڪـہ گـ؋ـتن ازدواج ڪردہ وخیلی ناراحت شدیمو

بعدش دوبارہ بـہ خواستگاری ر؋ـتناادامـہ دادیم تااینڪـہ خبررسیددخترہ طلاق گر؋ـتـہ ماام‌ ر؋ـتیم

 خواستگاری وبلـہ روگر؋ـتیم خخخ 


عیدنوروزسال نودوپنج قرارشدبریم حرم عقدشون ڪنیم.

من ندیدہ بودمش اماسحر(دخترعمم)دیدہ بودش.

خلاصـہ ر؋ـتیم توحرم سحرگـ؋ مرضیـہ این عروسـہ نگاش ڪردم هرچشمش اندازہ تنـہ درخت چنارخط چشم داشت.اـ؋ـتضاح بود.

همینجوری تو شوڪ بودم بعدر؋ـتیم جلوتربـہ سحرگـ؋ـتم ای خاڪ بااون سلیقش

 اینهمـہ خواستگاری بروچهارسال تهش بشـہ این.

یهوسحرگـ؋ دیدی مگـہ زنعمورو؟گـ؋ـتم شوتیاسحرالان نشونم دادی ڪه.


گـ؋ نه.گـ؋ـتم عـہ الان گـ؋ـتی این عروسه.

گـ؋ خنگول گـ؋ـتم اینم یـہ عروسـہ نگـ؋ـتم ڪـہ عروس ماس 

ڪـہ جلوترر؋ـتیموزنعمورودیدم وگـ؋ـتم نـہ باریڪلاخوشمان امد

جشن عقدنگر؋ـتن قرارشدیـہ جشن بزرگ واسـہ عروسی بگیرن.دیشب عروسیشون بود.قشنگ بـہ جرعت میگم یـہ ماهـہ روزوشب دنبال ڪارای عروسی ایم. 

 ارایشگاهواتلیـہ ومدل موومدل لباس وخیاطی و... 

 هرشبم خواب عروسی میدیدیم منوزهرا

 روزعروسی

 دیروزر؋ـتیم‌ ارایشگاـہ  

 خانومـہ موهامومیخواس درست ڪنـہ هربیست ثانیـہ یبارمیگـ؋ واااای چقدخوشرنگـہ موهات عزیزم.

ینی بخداانقدگـ؋ـ، گـ؋ـتم الانـہ ڪـہ چش بزنـہ همـہ ی موهام بریزه

ر؋ـتم واسـہ ارایش گـ؋ـتم ڪرم وایناهیچی نمیخوام پوستم صاـ؋ــہ وسـ؋ـیدہ ؋ـقط یـہ خط چشم بڪش برام.

تاخواس خط چشم بڪشـہ انقدپلڪ زدم خراب شدانقددعوام ڪرد.چـہ وضشـہ هرصدم ثانیـہ یبارپلڪ میزنی اینجوری ڪـہ نمیتونم بڪشم

 گـ؋ـتم باش ببخشید.


اصابش خوردشدگـ؋ نمیبخشممممم  یک حرصی میخوردخخخ

بعدبـہ زوریڪم ڪرم مالیدوریمل ورژگونـہ ورژ. خیلییی سادہ وڪم و دخترونه.

بعدتهش گـ؋ چشات خیلی خوشگلـہ ومدلش جوریـہ ڪـہ خیلی میشـہ روش ڪارڪردحیـ؋ ڪـہ انقدپلڪ میزنی بدبخ ارایشگرعروسیت خخخخ

گفتم بدبخ شدم الان چشامم این چش میزنه کورمیشم شب عروسی

 ازونجار؋ـتیم اتلیـہ  

 عڪاس ؋ـامیلمون بود.اول گـ؋ـتیم من یدونـہ عڪس زهرایدونـہ سحری یدونـہ یدونـہ خانوادگی. 

 نتیجـہ این شد:چهل تاعڪس من بیست تازهراوسحربیستامامانوبابام خخخخ 

 اول اززهراگر؋ بعدمن.

دوساعت حر؋ میزدعزیزم ڪلـہ بالاحالاپایین حالاچپ حالاراست

 خومرض اول بگوپایین بعدبگوچپ 

 پایڪی عقب پاشنـہ بالابچرخ چپ حالاپاهاتوجـ؋ ڪن

روااااااانی 

 ؋ـڪ ڪنم اینهمـہ حرڪت واسـہ گرم ڪردن پام بودخوازاول بگوجـ؋ـت 

 یڪسرہ ام قربون صدقـہ میر؋ـت میگـ؋ اخ اگـہ عروس من شی توانقدخوشگلی هرروزازت صدتاعڪس میگیرم

بسـہ دیگـہ پررونشو عڪستوبگیرخخخ بخداهمینجوری قربون صدقم میر؋ـت همش پسرم ڪـہ دارہ وبرین واسـہ عروسیم لباس بدوزین خخخ( الان بازمریم میگـہ پس پروانـہ چی خخخخ


 بعدخونوادگی گر؋ـتیم بعدبابام گـ؋ ازمنوخانومم تنهابگیر. اووووووباباروعشق است جان جان خخخ 

 عینع این عڪسای عروس دومادا سراشون تو؋ـاصلـہ نیم میلی متری دستادورڪمر ای بگردمشون خخخخ

 مااینجوری 

بابام هی میگـ؋ روتواونورڪنین زشتـہ نگانڪنین روتونواونورڪنین خانومم نگاشون نڪنخخخخ 


 عڪساروگر؋ـتیم ر؋ـتیم تالارمن وسایلاموگذاشتمور؋ـتم وسط.

ازهمون لحظـہ تااخرین اهنگ وسط بودم بـہ جزاهنگای رقص دونـ؋ـرہ شون.

 عروسم ؋ـامیلمون بود.من نودوپنج درصدمهمونارومیشناختم.دیگـہ رقصیدیم ورقصیدیم تاعروس دوماداومدن 

بعدر؋ـتیم وسط چنتایی

عموم دستموڪشیدگـ؋ بامن برقص زنعموبااجیش میرقصید.

یـہ اهنگوباعمویی رقصیدم 

بعدم باعروس ڪلی رقصیدم وهمینجوری گذشت.

حالامن تودلم موندہ بودیباردومادبهم محرم باشـہ تابگن دومادمیادهمـہ حجاب ڪنن من برم وسط قربدم

ازادی

 ڪـہ خداروشڪرارزوبـہ دل نموندم 

 تامیگـ؋ـتن دومادمیادهمـہ دنبال لباس من اون وسط این شڪلی بودم 


 بابامم اولین باربودمیومدطر؋ زنونـہ واسـہ عڪس گر؋ـتن وڪادوطـ؋ـلڪ انقدخجالت میڪشیدهمش سرش پایین بودقربونش برم الهیییییییی

انقدذوق مرگ بودیم هممون همچین قشنگ ر؋ـتیم بالاشیڪ وباڪلاس عڪس گر؋ـتیم اومدیم پایین خخخ 


 دیگـہ بعدشم ڪـہ عروس ڪشونوخونـہ عروس 


 روزبعدشم ڪـہ یـہ باندبزرگ بردیم خونـہ اقاجون ازصب تاشب رقصیدیم بـہ بـہ خیلی خوش گذشت 

خداازین عروسی درجـہ یڪاقسمت همـہ ڪنـہ 
  


♥ جمعه 3 شهریور 1396 ساعت 10:14 ب.ظ توسط :) نظرات()

عیدتون مبارک یاـ؋ـاطمـہ زهرا 
  
 خودت گرہ ازڪارم بازڪردی  زندگیمونجات دادی صداموشنیدی جوابمودادی تااخرعمرم نوڪرتوواهل بیتتم 
  
 اینم میسپارم بـہ تو 
  
 ............................................بـہ خودت سپردماااااااا 
♥ چهارشنبه 1 شهریور 1396 ساعت 10:02 ب.ظ توسط :) نظرات()