خاطرات ی نوجوون شرور

لینک تکونی


امروزکامنت میزارم.تایه هفته دیگه هرکی سرنزدحذف میشه


♥ دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 02:43 ب.ظ توسط :) نظرات()

:)))♥ دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 02:40 ب.ظ توسط :) نظرات()

حجاب/زهرا


ر؋ـتیم تومغازہ 

 واسـہ زهرایـہ لباس بخریم.ر؋ اتاق پرو مغازہ ام شلوغ بودمردوزن.. 

 یهو؋ـروشندہ پریدتواتاق پرو درم بازگذاش زهراباتی شرت بودمحڪم دروبست 
 
 خانومـہ بعدش گـ؋ وااعزیزم توهنوزخیلی ڪوچولویی سخت نگیربـہ خودت انقدهوابـہ این گرمی اینجوری حجاب گر؋ـتی.حجاب مال ابتدایی بـہ بعدہ 

 زهرا گـ؋ سختم نیس خیلی راحت ترم اینجوری 

 شمازمانشومشخص نمیڪی خدامشخص میڪنـہ ڪـہ من الان  بـہ سنش  رسیدم  

 تودلم هزاربارقربون صدقـش ر؋ـتم 

 خانومـہ یـہ نگابـہ من ڪرد 

 من روسریم لبنانی بودساق دست داشتم یـہ انگشترعقیقم دستمـہ همیشه..چادرم ڪـہ داشتم
 
 گـ؋ خیلی شبیـہ زن شهیدا شدی و پنج شیش نـ؋ـربلندبلندخندیدن 

 ی نگابهش انداختم رد ردہ لایـہ های شڪمش و ناـ؋ـش دیدہ میشدیـہ  بلوزتنش بودبایـہ پارچـہ ڪـہ ازپشت انداختـہ بودروخودشو نمیشـہ گـ؋ مانتو 
 شلوارش تایڪم زیرزانوبود..ارایشش ازعروس بیشتربودشالشم هی میو؋ـتادازسرش 

 هیچی نگفتم 
 
 زهراچادرموڪشیدگـ؋ بریم ابجی  میدونم توم مثل من  اهمیت نمیدی بـہ حر؋ـاش 

 تاالان بیشترازدہ باراین داستان پیش اومدہ  هربارزهراخودش جوابای ازین قشنگترودادہ 

 ومن هربارخداروشڪرمیڪنم وبهش اـ؋ـتخارمیڪنم نیم وجبی ابجیشـہ 


  


♥ دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 02:20 ب.ظ توسط :) نظرات()

صندلی داغ:)
ولی قول نمیدم هرسوالیوجواب بدم.این پست به اصراربعضیا

سوالای ادمیزادی بپرسین

♥ یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 07:08 ب.ظ توسط :) نظرات()

نقاشی مدادرنگی اینم تازہ تموم شد.اولین ڪارمدادرنگیم ♥ چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 02:34 ب.ظ توسط :) نظرات()

مسافرت قسمت اخر


استارا دریااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 شب رسیدیم استارا ساعت یازده.ر؋ـتیم ڪناردریامنوزهراومامان.

 

مامان ڪـہ ڪناروایسادمنوزهراتاجایی ڪـہ اب زیرزانوبودر؋ـتیم

 

 هی ازرو موجامیپریدیمو من بغلش میڪردم میچرخوندمش ڪلییییییییییی ڪیـ؋ ڪردیم

 

مهدی ڪناردریابـہ جای اینڪـہ لذت ببرہ حداقل نگاڪنـہ دریابـہ این قشنگی گوشیشوگر؋ـتـہ بوددستش شیرمیدوشید(وقتی گوشی دستمـہ میتایپم مامان میگـہ شیرمیدوشی بازخخخ اصطلاحـہ مامیه)

 

بعدمابازیمونوڪردیم‌میخواستیم بیایم ڪه(قبلش اینوبگم زهرا یـہ دمپایی دارہ بندانگشتی خیلی نازہ خیلی دوسش دارہ تومساـ؋ـرت هرجامیر؋ـتیم جایی میشستیم دمپاییشومیزاش توپلاستیڪ ڪنارخودش اصن جونش بـہ اون بستـہ بودخخ)

 

زهرای خنگول ڪـ؋ـشاشوگذاش لب ساحل ر؋ جلوپاهاشوتواب بشورہ بیادبپوشـہ خوخنگول ڪی بودی باز؟پاهات شنی میشـہ دیگه.یهوموج زددمپاییاشوبرددریا.

 

زهراام داش سڪتـہ میڪرد.گوشی باهامون نبود

 

بـہ مهدی میگم دودیقـہ چراغ قوہ بزن تواب انگارنـہ انگارازچت ڪردنشم نمیمونـہ انقداصابم خوردشدر؋ـتم ازتوماشین گوشی بیارم برگشتم مامان گـ؋ پیداشدہ دریاموج زدہ اوردہ لب ساحل مهدی پیداڪرده.

 

دقیقاسـہ چهارسال پیشم ڪـہ اومدیم دریااب دمپاییاموبرد نیم ساعت بعدش دوبارہ اوردڪنارمون خخخ 

 

خودش میدونـہ ازمشهدی جماعت چیزی نمیتونـہ بگیرہ پس میدہ خخخ

 

هواام تااون موقع تبریزواردبیل بودیم هوای عالی حالاڪناردریاهواگرمممم خـ؋ــہ شرجی خوابمون نمیبرد.

 

بـہ زورخوابیدیم صب پاشدیم بریم دریااب بازی.

 

زنونـہ مردونـہ جدابود.قشنگ لباسامونودراوردیم مامانوزنعمور؋ـتن تواب

 

 من پاموگذاشتم تواب بیست تاماهی اندازہ ماهی عیددورانگشتای پام میچرخیدن جییییییغ زدم ر؋ـتم بیرون

 

 مامان میگـہ چیـہ میگم ماهی دارہ نگاڪردڪـہ پربود.

 

نیم ساعت توساحل نشستـہ بودم مامان ایناتواب بودن

 

بعددیدم نـہ واقعاحیـ؋ــہ اینهمـہ راـہ اومدیم نرم تواب.

 

چشاموبستم ر؋ـتم اـہ خاڪ توسرشون قشنگ ماهیاروبدنم جول جول میڪردن لیزم بودن هی بدم میومدمیپریدم بیرون دیگـہ مامان بـہ زوربردزیراب منو.

 

دیگـہ سعی ڪردم بهشون ؋ـڪ نڪنم سـہ ساعت شنا ڪردیم بعداومدیم.خوبه ماهی داشت بااینهمه ادا اتفار سه ساعت شد ماهی نبودچقدطول میکشید

 

راـہ اـ؋ـتادیم بریم انقدهواگرم بودنتونستیم طاقت بیاریم که وایسیم  باربندببندیم

 باباوسایلاروگذاش توماشین منوزهرادیگـہ جانمیشدیم خخخ زهراڪـہ رووسایلاخوابیدمن ر؋ـتم ماشین عموشون.

 

مهدی ڪـہ ڪل راهوتوایسنتابودڪلا سرش توگوشی بودبعدتوماشینم سڪوت بودهرازگاهی دوسـہ ڪلمـہ حر؋ میزدن 

 

 بعدجوماشین ما:

 

ڪلاچهارهزارڪیلومترماباماشین راـہ ر؋ـتیم تومساـ؋ـرت 

 

  ڪـہ هزارڪیلومترومنوزهرا خواب بودیم

 

  اون سـہ هزارڪیلومتردیگـہ صدای ضبط ماشین تااخربودوهمـہ بزن وبرقص

 

 قشنگ من زهرامامان بابا یاهممون باصدای بلنداهنگایی ڪـہ حـ؋ـظ بودیمومیخوندیم

 

 یادست میزدیموجیغ وسوت و.. 

 

یامیرقصیدیم چهارتامونا 

 

 ڪلا ؋ـضای ماشین اونا باما خیلی ؋ـرق داش یجورایی غیرقابل تحمل بودمنم خوابیدم ازبیڪاری

 

 شب خلخال موندیم بـہ بـہ چـہ هوایی بودسررررررددد‌ڪیـ؋ ڪردیم 

 

هاپوگرسنه

 

 توراـہ قزوین زنجان بودیم یـہ جاڪنارجادہ نگـہ داشتیم هندونـہ بخوریم.

 

بعدڪنارجادہ باغ بودسیم خاردارڪشیدہ بودن دورتادورشومنم ر؋ـتم ڪنارسیم خاردارو رو یـہ سڪونشستم 

 

یهوبابابـہ پشت سرم نگامیڪردگـ؋ سلاااام چطووووری عمووو 

 

 برگشتم نگاڪردم چیزی نبودداشت اذیت میڪرد

  

 دودیقـہ بعدیهوباباگـ؋ سلاااااام عموخوش اومدی 

 

 گـ؋ـتم بازدارہ اذیت میڪنـہ برنگشتم یهودیدم بقیـہ چشاشون چارتاشدہ همـہ این شکلی شدن

 

 برگشتم عقبونگاڪردم یـہ سگ ڪوچولوباتمام سرعت داشت میومدبغلم منم جییییییغ میزدم ؋ـرارمیڪردم 

 

سگـہ خودشوردڪردازسیم خاردارا یهوچسبیدبـہ پاهای بابا هی خودشو میمالوندبـہ بابا 

 

 یهور؋ زیرپای زنعموجیییییغ میزدوای من بدم میادگمشواونور مامان داش میترڪیدازخندہ  به زنعمو یهوسگـہ ر؋ خودشوزدبـہ مامان همینجوری ازلای پای هممون ردمیشدماام جیییییییغ میزدیم  

 

 باباگـ؋ گرسنشـہ یڪم نون داشتیم ریختیم جلوش این مگـہ میخورد؟

 

هرنونو یـہ لقمـہ میڪردتویـہ نایلون اب ریختیم گذاشتیم جلوش تاقطرہ اخرشوخوردبدبخ گرسنـہ بودڪـہ اونجوری خودشوبـہ مامیزد 

 

 خلاصـہ روزی اون حیوونم دستـہ مابودخداروزیشورسوند 

 

 عموڪلا صاحبشو؋ـوش میدادڪـہ این طـ؋ـلیواینجوری بی اب وغذاول ڪردہ ر؋ـتـہ 

 

ساندویج یه متری 

 

 رسیدیم قزوین گرسنمون بودساندویجی نگـہ داشتیم 

 

مار؋ـتیم چارتابندری خریدیم هرڪدوم یڪی.

 

مهدی ساندویج یـہ متری سـ؋ـارش دادبراخودش تنهایی

 

 ینی اندازہ چارتاساندویج معمولی 


 تاتهش خورد

بعدگـ؋ سیرڪـہ نشدم امابدنبود 

 

 دیگـہ تارف نکن بیامنم بخووووووووووور

 

 دلم درابتدا برای زنعمووسپس زنش سوخت ڪـہ چجوری درایندہ میخوادشڪم اینوپرڪنـہ خخخ

 

 رسیدیم شاهروددوبارہ بعدمهدی گـ؋ ازاول مساـ؋ـرت شڪمم ڪارنڪردہ ینی دقیقاسیزدہ روز

 

ر؋ـتیم داروخونـہ قرص خریدیم اینم بـہ جای یڪی،دوتاخوردرسیدیم پارڪ ر؋ دسشویی یـہ ربع گذشت نیومدنیم ساعت شدنیومدبعدازیـہ ساعت اومدگـ؋ اخیش تااینوگـ؋ دوبارہ بدوبدور؋ دسشویی تاصب ڪارش همین بودخخخ

 

 قسنگ نصـ؋ ؋ـاضلاب اون روزشهرومهدی تولیدڪردخخخخ 

 

 دیگـہ خلاصـہ برگشتیم خونـہ عموایناام چهارصدڪیلومتراونورترازماان یـہ ساعت دیرترسیدن خونشون

 

 درڪل مساـ؋ـرت خوبی  بود 

 

هرچند

 

 منومهدی یـہ دعوای مـ؋ـصل ڪردیم دوروزحر؋ نمیزدیم باهم دعوامونم این شکلی شروع شدعینه ماجراهمینه خخخخ 

 قشنگ اگـہ همـہ خاطرہ هاروخوندہ باشین میبینین اصلابـہ نرمی  ولطاـ؋ـت ازش یادنڪردم خخخ ولی بعدازدوروزخوب شدیم دوبارہ  

 

 ولی خب بدی ماجرا بیماری مهدی بودڪـہ تااونموقع خبرنداشتم ڪلن ؋ـقط من میدونم وخودشودکترش هیشڪس دیگـہ نمیدونـہ حتی مامان باباش. خداڪنـہ خوب شـہ ان شاللـہ یـہ روزی 

 

 یڪی ازدشواریای دیگمون دسشویی منوزهرابود.مایـہ لیوان اب بخوریم دہ دیقـہ بعدش بایدتخلیـہ ڪنیم خخ ڪلا هربیست ڪیلومتریبارمیر؋ـتیم دسشویی 

 

 جالبـہ روزبعداومدیم خونـہ بابایـہ گوشـہ ناراحت نشستـہ میگم چیشدہ میگـہ دلم واسـہ عموومهدی تنگ شد بعدازیـہ روز 

 

 راس میگـہ منم دلم خیلی تنگ شدہ واسـہ مهدی ڪـہ نـہ .اماعمو.سختـہ بعددوهـ؋ـتـہ جداشدیم یهو 

 

 ولی خب یـہ دچن روزدیگه میان خونمون

 

خلاصـہ اینم ازچهارهزارڪیلومترایران گردی ما ♥ سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 09:38 ب.ظ توسط :) نظرات()

مسافرت قسمت یکی مونده به اخر

ائل گولی.سوتی مهدی

ر؋ـتیم تبریزبهترین جاش یـہ پارڪـہ بنام ائل گولی خیلی قشنگـہ 

مهدی گـ؋ میرم بستنی میگیرم.اوووومردی شدی باریڪلا. 

 اومددوتاسینی دستش بودتوهرڪدوم سـہ تابستنی قشنگ اومدنشست همـہ بـہ بـہ چـہ چـہ

یهوبرداشتیم بستنیارودیدیم یڪی ڪمـہ مهدی چنتاگر؋ـتی میگـہ شیش تا.

الان ڪیودستـہ تبرحساب ڪردی؟خخخ

 حالادوساعت میشمارہ عـہ مگـہ هـ؋ـت نـ؋ـریم خخخ.انگارنـہ انگاریـہ هـ؋ـتـہ س تومساـ؋ـرتیم 

بایه همچین ادمی همسفربودم مناخخخخخ

کندوان توریست خارجی

 روزبعدر؋ـتیم روستای ڪندوان اونجا یـہ ون بودپلاڪش خارجی بود

پیادہ شدن دیدیم قیاـ؋ــہ هاشونم بـہ ایرانیانمیخورہ 

 ننـہ مهدی منوڪشیدہ بیابریم باهاشون حر؋ بزنیم ر؋ـتیم اونجابرگشت بـہ خانومـہ گـ؋ـت hello
این ریختی بودقشنگ 

 خانومـہ ام گـ؋ـhello 

 بعدزنعموگـ؋ خب دیگـہ مرضیـہ جان من بلدنیستم اندازہ ی خودم حر؋ زدم بقیش باتو خخخخ 

 بعدرفتم جلواین قیافه ای گـ؋ـتم welcome to our country 
where  are you from?
italy

 بعدیهوتندتندحر؋ زدبعدنیم ساعت گـ؋ـتم  

 hooooooy ejgham

 please speak slowly l can t speak english very well 
 ok 
 بعدڪلی حر؋ زدم ؋ـهمیدم مشڪل پارڪ دارن 

 بـہ مسئول پارڪینگ گـ؋ـتم  

 گـ؋ پول بدن 

 بهشون گـ؋ـتم:

 ejgham you shoud give money to him

 گـ؋ اشڪال ندارہ  

 بـہ مردہ گـ؋ـتم 

 یهوترڪی حر؋ زد؋ـهمیدم ؋ـارسی بلدنیس بحر؋ــہ حالامن زبون اینم بلدنیستم ڪـہ خخخخخخ

 اصن یـہ وضی شد 

  گـ؋ بیرون بیرون برن بیرون  

 بـہ بدختاگـ؋ـتم  

 he say you must park out side
 (ببخشیدااا خخخخ)excause me haaaa  

 ر؋ـتن نمیدونم ڪجاماشینشونوپارڪ ڪردن 

 خونـہ هاشم‌باحال بودبهش میگن خونـہ ڪلـہ قندی توش زندگی میڪنن حوصه ندارم عکسشوبزارم سرچ کنین خودتون دیگه خخخ

 ازتویدونش سقزڪوهی خریدیم ادامسـہ ازتوڪوہ میگیرن 

یـہ تیڪـہ خریدیم پنج قسمت ڪردیم منومهدی وباباومامان وزهرا 

 دوبارڪـہ جوییدیم شیش برابرشدبعدم سـ؋ـت بودخیلی اصلابادم نمیشد؋ـقط بایدمی جوییدی

 حالاـ؋ـڪ ڪن اون تیڪـہ ڪـہ خریدیمومیشدبیست قسمت ڪنی ماپنج‌قسمت ڪردیم 
 هرڪدوم تودهنمون اندازہ یـہ لنگـہ ڪـ؋ـش شد 

 یـہ ساعت سرگرم بودیم باهاشون.

بعدخربزہ بریدبابااتقدپهن قاچ ڪرددرحالت عادی دهنمون جانمیشد

امااونموقع سقزا ؋ـڪمونوروغن ڪاری ڪردہ بودن دیگـہ قشنگ اندازہ دهن ڪروڪودیل بازمیشدخخخ 

 بعدهمینجوری نشستـہ بودیم دوبارہ خارجیااومدن

زنعمودست منوگرفته بیابریم  حرف بزنیم باهاشون

عمومیگه خوبه بلدم نیستی

مرضیه که بلده مترجممون اون

بنده خدامنم هیچی بلدنیستم دیگه مگه حرف حالیش میشه  به زورمنوبرد

 یڪیشون اومدجلو؋ـهمیدم شوهرزنس حالا بین اینهمـہ ادم صاـ؋ صاـ؋ جلومن وایسادگـ؋ـhello 
 گـ؋ـتم aleik hello 
 بعدمامثلا ازنظراونا خارجی هستیم دیگـہ من الان برا اوناخارجی بودم ؋ـڪ ڪنم زنش گـ؋ـتـہ بودمن بااین حر؋ـیدم اینم ؋ـرستادہ بودبندہ خداداش ذوق مرگ میشدخخخ 

 گـ؋ـتم بزا بـہ اینم بگم خوش اومدی تودلش نمونـہ بگـہ بـہ زنم گـ؋ بـہ من نگـ؋ خخخ دیڪـہ ڪلی مسخرہ بازیوایناناهارم جوج زدیموراـہ اـ؋ـتادیم 

 بعدتوراـہ هندونـہ اناناسی خریدیم اولین بارمون بودظاهرش هندونـہ خودمونـہ امامزہ اب میدہ اوق 

ابدرمانی سرعین

 شب سرعین خونـہ گر؋ـتیم خوابیدیم روزبعدمیخواستیم بریم ابدرمانیاش 

 تونقشـہ ای ڪـہ داشتیم نوشتـہ بوددوازدہ تااستخرابدرمانیـہ عڪساشوتونت زدیم دیدیم هرڪدوم یـہ شڪلـہ بعدشمارشم زیرش بودمهدی زنگ زداطلاعات گر؋ـت گـ؋ بهترین گاومیش گلیـہ بعدازاون بش باجیلار.دیگـہ زنونـہ ر؋ـتیم بش باجیلارمردار؋ـتن گاومیش گلی.

 چـہ چیزی بودا ڪلا ڪـ؋ استخر شن بودبعداززیرزمین اب میجوشیدمیومد

ینی شلنگ ملنگ اب نبودابش خودبـہ خوداززمین میجوشیدداغههههـہ دااااغ 

یـہ ربع شناڪردیم نـ؋ـس ڪم اوردیم هی میر؋ـتیم تواب سردشیرجـہ میزدیم بازمیومدیم اب داغ.

دوساعت بودیم تقریبا بعداومدیم بیرون بابااینامیگـ؋ـتن استخرشون انقدداغ بودہ اگـہ دہ دیقـہ بیشترتواب میبودی پات تاول میزد. پ.ن راس گفتین چقدزیادبود خودم نگاکردم حوصله خوندنم نیومد.نصف کردم...


♥ چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 03:56 ب.ظ توسط :) نظرات()