خاطرات ی نوجوون شرور

#التماس_دعا


بعضى چیزها كهنه نمى شوند 

 همه لطـ؋ـشان به این است 

 كه هر سال 

 تكرار شوند، 

 مثل ربناىِ دم اـ؋ـطار 

 مثل دعاى سحر 

 مثل نذرى هاىِ خانوم جون 

 مثلِ هر سال شباىِ قدر 

 رو كنم به آسمون و بگم: 

 بیا ؋ـراموش كنیم هر چى گذشت 

 خدایا... 

 تو بزرگى كن 

 تو ببخش... 
 . 
 ............... 
 . 

 در شبِ قدر،  

 مهمتر از " بیدارى كشیدن " 

 " بیدار شدن " است، 

 دعا كنید كه بیدار شویم... 
 . 
 . 
 #التماس_دعا ♥ چهارشنبه 24 خرداد 1396 ساعت 02:04 ب.ظ توسط :) نظرات()

بزرگترین لذت دنیا

 
سلامممم رمضونتون مبارک  طاعات وعبادات قبول التماس دعافراوون
  
 عاشق اینام:
  
 لواشڪ الوچـہ ترشڪ گوجـہ سبز چاقالـہ توت فرنگی

اووووووووف اینوووووووووووووووووو 

مابـہ همین چاقالـہ میگیم ڪنارتـہ رو  ر ساڪنـہ ها خخخخ  

بعدسرچ ڪردم تونت ببینم شماهاچی میگین زدم ڪنارتـہ گزینـہ های زیرش :خداڪنارتـہ عشقت ڪنارتـہ خخخخ 

زدم تضاویرهمـہ عاشقانـہ عشقم ڪنارتـہ وخیانتو.. 

الان ؋ـهمیدم عشقم ڪنارتـہ دومعنی دارہ 

یڪ عشقم ڪنارت است 

دو عشق  من ڪنارتـہ است خخخخخخخ 

برم دنبال ڪـ؋ـشیات جدید 

بعضیاام میگنزنگلاچو

 امسال خداروشڪرمحصولات حیاطمونم برداشت نمودیم گیلاسامون ڪلا دہ عدد داد خخخ ازهیڪلش خجات نمیڪشـہ درخت گندہ

 زردالومون همش ی ڪاسـہ اینا


آپلود عکس" alt="" />


 گوجـہ  سبزمونم دہ پونزدہ تا خخخ


 من میگم دیوونـہ ی گوجـہ سبزمم  باورنمیڪنین ولی روزی حداقل نیم ڪیلوگوجـہ میخورم

 بعددونـہ دونشومیزارم تودهنم  هی  گوشـہ لپم میچرخونم هی میدم اینورلپم بازمیدم اونورلپم بعدیـہ گازخوشمزہ بعدقریچ قریچ میڪنـہ زیردندون بـہ بـہ الان حسابی دهن روزہ ؋ـوشم میدینا خخخخ

 اب دهن خودمم راـہ اـ؋ـتاد

ولی خب هیچی گوجـہ سبزاقاجون نمیشه اینا: 

 عڪسشوگذاشتم بڪ گراندہ پیامای گوشی واقعانگاش میڪنم انرژی میگیرم 


آپلود عکس" alt="" />

اینم ابلالووووووووووووووووووووووووووو دایییییییییییییییییییییییی

آپلود عکس" alt="" />


 اینم توت ؋ـرنگی


 پنج شیش تاسبدمیوہ خریدیم مربادرست ڪنیم حیـ؋ توت  ؋ـرنگی ڪـہ مرباشـہ والا 
  
 تازہ یبارمجری برنامـہ اشپزی خورشت گوجـہ سبزدرست ڪرد گوجـہ سبزودلت میادنخوری خورشت درست ڪنی اخه؟ آپلود عکس" alt="" />


♥ دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت 12:36 ب.ظ توسط :) نظرات()

شهیدابراهیم هادی


 سلاااام 
  
 راستش توعیدبودڪ دختردایی عزیزم یـہ ڪتابو بهم دادبخونم.

جلداولشوخودش داش میخوندن جلددوموخوندم.

ڪتابش راجب شهیدمظلوم ڪڪانال ڪمیل  شهیدابراهیم هادی هستش.

 شایدباورتون نشـہ ولی ازهمون دہ شب تاصبح روزعیدڪـہ میخوندم ؋ـقط اشڪ میریختم.

گذشت تااینڪـہ جلداولشوهمین چن روزپیش خوندم همین الان تموم ڪردم. 

 بی ریا بی ادعا جدی میگم:
  
 بخداازوقتی خوندم این ڪتابارو و اشناشدم  بااین شهیدہ عزیزم،

 اـ؋ـڪارم

 نیاتم

 حر؋ـام

 شحصیتم 

حجابم

 اخلاقم 

ایمانم

 همش عوض شدہ اگـہ قبلش حجابم بودالان معناشو؋ـهمیدم الان بادل وجون  حجابمودوس دارم.

اگـہ خداتوزندگیم بودالان هزاربارپررنگ ترشد.

و اونقداشڪ ریختم ڪـہ ؋ـڪ نمیڪنم واسـہ هیچ ؋ـیلمی هیچ روضـہ ومداحی ای انقدگریـہ ڪردہ باشم 

 عڪسشم زدم رودیواراتاقم هروقت نگاش میکنم حالم عوض میشه

 هرچقدبگم باورنمیڪنین زندگیم چقدباوجودش عوض شده. 

 این رو وظیـ؋ــہ خودم میدونم ڪـہ 

 یڪ: ادامـہ دهندہ راهش باشم.شرمندش نشم هیچوقت بااعمالم 

 دو :این بندہ شایستـہ خداروبـہ همـہ دوستام اطراـ؋ـیام  و..معر؋ـی ڪنم.
 
 خیلی خیلی خیلی باهاش خوگر؋ـتم وخیلی بهش  ایمان دارم. 

 پیشنهادمن ازصمیم قلب:

 صددرصدهردوجلدڪتابشوتهیـہ ڪنین بخونین بخدازندگیتون ازین روبـہ اون رومیشـہ 

 این جلدہ یڪشـہ 


 اینم جلددوشـہ 

    


♥ چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 04:02 ب.ظ توسط :) نظرات()