خاطرات ی نوجوون شرور

گزینش عروس


 ایام مبارڪ امتحانا تموم شد اما ما سـہ تا امتحان خارج ازبرنامـہ داریم ینی هـ؋ـت صب تادو میریم مدرسـہ امتحانم میدیم 
 ی پیرزنـہ س سـہ روزہ باچادررنگی میاد مدرسمون بندہ خدا دندونم ندارہ موهاشم ؋ـر؋ـری طوسیـہ باروسری گل گلی،دنبال عروس میگردہ خخخخخ 
 معاونمون موهاشو قرمزززز ڪردہ هااا قرمزز 
 بعدامروز پیرزنـہ ر؋ـت د؋ـتر معاونمون ازجلوش ردشد یهوگـ؋ همینو میخوام خخخخ 
 اخـہ ڪوری مگـہ مادرمن همون موهای قرمزانشرلیشوندیدی؟ 
 ب مامان بابام گـ؋ـتم اینو یهوباهم گـ؋ـتن اوہ طـ؋ـلڪ عروسش چ شوتـہ پیرزنه(مرسی تـ؋ـاهم) 
 هیچی دیگـہ بهش گـ؋ـتن بابا این پسرش سیزدہ سالشـہ بهش نگا نڪن 
 همچین لب ولوچش اویزون شد 
 چقدر؋ـتیم بامعاونمون خندیدیم مسخرہ بازی دراوردیم خخخ  
 پیرزنـہ یبارتو یـہ سالن وامیستاد دید میزدبچـہ هارو یباردرحیاط خخخ.حالا امروز یڪی ازجلوش ردشد معاونمون ڪنارش بود یهوبهش گـ؋ همینومیخوام خخخخ حالا ڪل مدرسـہ میگن بابا اینادرسخونن همشون ڪوچیڪن هنوز،مدرسـہ ام جای اینڪارانیس برو.میگـہ بایداول تڪلیـ؋ عروسم معلوم شـہ خخخخ. 
 ؋ـڪ ڪنم ؋ـرداام بیاد.چجوری تیپ بزنم خوشش بیاد؟خخخخخ 
تلگرام ازادشدهمین الان یهوووووووووووووووووووو


♥ شنبه 23 دی 1396 ساعت 11:05 ب.ظ توسط :) نظرات()

خواب عجیب من


 خواب من 

 خواب دیدم حدودا بیست سالم بود چادرسادہ ڪش دارداشتم بایـہ بچـہ توبغل

(من چادرسادہ رونمیتونم روسرم نگـہ دارم امااونموقع بابچـہ توبغل نگـہ داشتـہ بودم.شگـ؋ـتاااااا)

(بابای بچـہ ڪوووووووپس

 منتظراتوبوس بودیم.اتوبوس نگـہ داشت جای خالی نبود ؋ـقط صندلی جلوڪناررانندہ خالی بود.

هیچی دیگـہ مجبوربودم برم.حالانمیدونم چرا جاییڪـہ پاتومیزاری انقدبلندبود 
 بـہ زورپریدم بالا شروع ڪردبـہ حرڪت ڪردن حالامن یـہ دستم بچـہ یـہ دستم دراتوبوس همینجوری اویزون ازماشین خخخخ

گـ؋ـتم خوچراحرڪت ڪردی گـ؋ بشین دیگـہ همینجوری.ینی دهنم سرویس شدتانشستم خخخ بعد؋ـهمیدم این بندہ خدایی ڪـہ بغلمـہ بچمـہ 

 حالا حر؋ میزدم باهاش میگـ؋ـتم چیـہ مامان؟غشش میڪردمیخندید 

 جاااااانم.مامان قربون خندہ هات 

بازغششش میڪردازخندہ 

 داشتم بارانندہ حر؋ میزدم گـ؋ـتم یـہ گوشـہ نگـہ دارمن برم عقب میخوام بچـہ شیربدم

(خخخخخ قشنگ باجزعیات مامان بودما

 بعدبچم ؋ـڪ میڪردبااون حر؋ میزنم غش ڪردہ بودمیخندید 

 اوسگوووووووووولـہ ڪی بودی تو 

 نگـہ داشت ماشینو.پیادہ شدم گـ؋ـتم یڪی ازاقایون بیادبرہ جلو.ڪسی ازجاش تڪون نخورد.یهومحڪم زدم بـہ دراتوبوس باصدای بلندگـ؋ـتم یـہ مردباغیرت پیدانمیشـہ اینجا؟؟

(خخخخخ این سلیتـہ بازیاچیـہ دختر.یاخدا این من بودم واقعا؟ازمن بعیدہ اینڪاراخخخ) 

 یـہ پسرہ پاشد ر؋ جلو من اومدم عقب اتوبوس.ردیـ؋ پشتی یـہ مردہ بوداونم یـہ بچـہ بغلش بود.

توڪل راـہ بابچم حر؋ میزدم قربون صدقش میر؋ـتم اونم میخندید

(خیلیییییییییی خوب بود)

خلاصـہ پیادہ شدیمونمیدونم چرا بااون مردہ بچـہ دارہ بودم(چیشد یهو؟)

اومدخونه من(اون‌پرروعه.توچرا هیچی نمیگی دختر؟همین الان اتوبوسوروسرت گذاشتی ازغیرت حر؋ میزدی ڪـہ خخخ) 
 

 حالا اومدہ بودخونم

(شوهرنداشتم نمیدونم ڪجابود اصن مردہ بودزندہ بود؟)

بعدبـہ مردہ گـ؋ـتم ببین من ؋ـردا امتحان دانشگاـہ دارم.

تاصب دوتابچـہ هارونگـہ دارمن برم درس بخونم

(هنوزم همینقد خرخون بودم خخخخخخ.مرضیـہ بیست سالتـہ بچـہ داری حیاڪن درسورهاڪن خخخ  ای خداترکیدم ازخنده)

ـ؋ـردا ازامتحان ڪـہ اومدم من دوتاشونونگـہ میدارم توبخواب.گـ؋ باشه

(ماشالا چقدحر؋ گوش ڪنم بود) 

 هیچی دیگـہ بعدم باصدای اذون بیدارشدم پاشدم نمازخوندم سرنماز دعاڪردم مامان شم 

 خلاصـہ اینڪـہ 

 مامان بودن حس بسی قشنگی ست حتی درخواب 

 بـہ بقیـہ قسمتای خوابمم توجـہ نڪنین بداموزی دارہ خخخ  

 ازخواب پاشدم واسـہ مامانم تعریـ؋ ڪردم انقدخندید.تواـ؋ـق محوشدہ بود میگـ؋ وای نوہ ازچشاش قلب میزدبیرون 

 -خب حالا جوونی هنوز زودہ واسـہ نوہ دارشدن  

 -میخوام 

 -بابای نوہ تو پیداڪن چشم 

 -پاشوبروسردرسومشقت پررو  ♥ یکشنبه 17 دی 1396 ساعت 04:04 ب.ظ توسط :) نظرات()

اومدم بالاخره

 سلااااااااااااااام 

 بالاخرہ همت ڪردم اومدم بعدی غیبت طوووووولانی (سه ماه) 

 درواقع این مدتی ڪـہ نبودم همچین حوصلـہ وب نداشتم ولی خب میومدم ڪامنتارومیخوندم نمیدونمم چرا

 ولی خب الان پشیمونم ڪـہ ڪلی خاطرہ خوبوثبت نڪردم 

 درواقع ازین ب بعدمیام ڪـہ خاطرہ هاموبنویسم واسـہ خودم ڪـہ بمونه
(نه اینکه شماچغندرباشیناولی بیشترهدفم اینه)

شایدبخاطردرساوایناوقت نڪنم بیا سربزنم ڪامنت بزارم اماخب قول میدم جواب ڪامنتاروتوخودوبم بدم.اینوگـ؋ـتم ڪـہ دیدین هستموسرنمیزنم تعجب نڪنین 

 واینڪه تولدمریموتبرڪ نگـ؋ـتمو.البتـہ نبودموخودشم نیس.اماهشڪدوم توجیـہ نیستوڪاملاڪم لطـ؋ـی بی معرفتی بود.شرمنده.تولدت مبارڪ عزیزممممممممم(فک کنم تبریک بااین همه تاخیرنشنیدی تاحالا)

 خب یڪم بگم درچ حالم واتـ؋ـاقای خوب اخیر 

 درساومدرسـہ رو روال خوبیـہ بابچـہ هاڪلی خوش میگذرونیم تومدرسـہ وشیطنتای دبیرستان ڪـہ  یڪی دوتانیس بخوام بگم 

 واما چهارتاحر؋ گـ؋ـتنی 

 1.امسال مثل اینڪـہ قرارہ بهترین عیدزندگیم باشـہ 

 والا توخونـہ نشستـہ بودیم.بحث ازراهیان نورپارسال ڪـہ ر؋ـتم شد.بـہ بابام گـ؋ـتم من ڪـہ درس دارم اماشماها  ثبت نام ڪنین برین یباراون مناطق(مامانم یباربادانش اموزاش ر؋ـته) 

 بعدهمینجوری حر؋ میزدیم یهوحر؋  ازڪربلاشد.یهوبابام گـ؋ ڪی پایـہ س بریم ڪربلا؟

منومامان یهوباهم گـ؋ـتم ماڪـہ چهارپایـہ ایم

چیشدیهویی نمیدونم اماهمون شب تصمیم گر؋ـت شدبریم ڪربلا

خدامیدونـہ ازون روز چـہ ذوقی دارمو باچـہ  ذوقی هرروزصبح  بیدارمیشم ومیخوابم.

واینڪـہ گذرنامـہ چهارتامونم اومد.خیلی خوشحالم 

 عڪس گذرنامـہ منم ازبقیـہ خوجل ترہ 

 البتـہ هیچڪس توبحث اعتمادبـہ نـ؋ـس رودست بابانیس.همچنان معتقدہ زیباترین عڪس گذرنامـہ ایران مال اونـہ خخ محمدرضاگلزارم چغندر 

 ان شااللـہ اگـہ امام حسین بخواد عیدعازم ڪربلام 

 این ؋ـڪ ڪنم بهترین خبری بودڪـہ میتونستم اول حر؋ـام بدم 

 2.المپیاد 
 ی روز  معاونمون اومدگـ؋ میخوام اسم داوطلبای المپیادوبنویسم.

من دستموبردم بالا.گـ؋  اجازہ بدہ خانوم.حالاڪسایی ڪـہ میخوان دستشونوببرن بالا.من اولین نـ؋ـردستموبردم بالاـ؋ـامیلموپرسیدخودم دوبارہ تڪرارڪردم گـ؋ـتم من قطعیما 

ڪلن چهارنـ؋ـربیشترنبودیم(ڪلاسمون= زندان نوابغ

 دوهـ؋ـتـہ گذشت. سـہ شنبـہ بعدامتحان ر؋ـتم د؋ـترڪـہ زنگ بزنم مامی بیادمدیرمون گـ؋ ڪدوم المپیاداروثبت نام ڪردی؟گـ؋ـتم ادبیات ؋ـقط..یهودوبارہ صدام زدن ر؋ـتم د؋ـترمدیرگـ؋ بابااسمت تولیست نیست ڪه.مالیستو؋ـرستادیم اسمت نبودہ مهلتشم تموم شده

گـ؋ـتم بخدامن اولین نـ؋ـراسمموگـ؋ـتم.معاونمون اونجابودگـ؋ نـہ توشڪ داشتی دستتونبردی بالاگـ؋ـتی ننویس اسممو

بـہ حق چیزای نشنیده

مدیرمون گـ؋ مگـہ نگـ؋ـتم این ازبچـہ های رتبـہ اورمونواسمشوبنویسین.منم اصابم خووووووووورد.مامانم اومددنبالم نشستم توماشین زدم زیرگریه.مامان زنگ زد ادارہ گـ؋ـتن اتـ؋ـاقا دوبارتمدیدشدہ اماممڪن نیست دیگـہ تمدیدشـہ راهی نیست ڪلن 

 حالامنم ابربهارشرشراشڪ میریختم.یهوچشمم اـ؋ـتادبـہ عڪس شهید ابراهیم.گـ؋ـتم معجزہ هاتوخوندم  اماالان  بهم نشون  بدہ ی معجزتو.ی ڪاری ڪن

میدونم  ڪـہ  صدامومیشنوی.البتـہ بازم هرچی صلاحه.بعدم سرنمازازخداخواستم 

 روزپنجشنبـہ ازمدرسـہ زنگ دن مهلت ثبت ام تمدیدشدہ برای بارسوم وخیلی عجیب.ثبت نامش ڪردیم مرضیـہ رو.
 
 ؋ـقط امدم تواتاق زل زدم بـہ عڪس شهید وگریـہ ڪردم 

 میشـہ گـ؋ قشنگ ترین معجزہ زندگیم بود.نه اینکه ثبت نامم جورشدا.اینکه صداموشنید.اینکه میدونم صدای منه گناهکاربه گوشش رسید.اینش  قشنگه

 مرسی داداش خوبم.روح بزرگت شاد 

 الان ڪیـ؋ میدہ رتبـہ نیارم هم شرمندہ شهیدشم همـہ معاونـہ بگـہ اینهمـہ سلیتـہ بازی دراورداخرشم هیچی نشدخخخ 

 3موهام 

 بعدازعروسی عموم ازونجایی ڪـہ دیگـہ عروسی نداشتیم وپسرامون زن نمیگر؋ـتنودخترامونم شوهر 

 تصمیم گر؋ـتیم موهاموڪوتاـہ ڪنم 

 ڪلی پرس وجوی ارایشگرخوب موپیداشدور؋ـتم.انقدزشت وبدترڪیب ڪوتاـہ ڪرد

شبیـہ پاتینگاماتینگای ؋ـیتیلـہ شدہ بودم.اـ؋ـتضاح ینی

حالاموهای من قبلش چی بود تاڪمرزیتونی موج دار 

 همـہ ؋ـوشم میدادن.وازهمون روز من اعتمادبـہ نـ؋ـسم پوڪید

گـ؋ـتم بلندشـہ شایدخوب شه.بدترشد.

امروزدیگـہ خودموتواینـہ دیدم میخواستم گریـہ ڪنم

ر؋ـتیم ی ارایشگاهـہ دیگـہ درست ڪردتایـہ حدودی.اماڪوتاهیشوڪـہ نمیشـہ درست ڪرد.

اـ؋ـسردہ شدم 

 ب نظرمن شخصـہ اعتماد بـہ نـ؋ـس یـہ دخترتویـہ مهمونی بـہ چن تاچیزبستگی داره:رژ،مو،ڪـ؋ـش،لباس 

 ڪـہ مو ازهمـہ بیشترہ ومن الان ازاین ناحیـہ اعتمادبـہ نـ؋ـسم خدشـہ دارشدہ خخخ

 ڪوتاـہ نڪنین موهاتونودخترا.من غلط ڪردم. من تاوقتی جوونمو روپای خودمم قول میدم موهاموڪوتاـہ نڪنم 
  


♥ شنبه 9 دی 1396 ساعت 09:24 ب.ظ توسط :) نظرات()