تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - راهیان قسمت سوم.قسمت اخر

خاطرات ی نوجوون شرور

راهیان قسمت سوم.قسمت اخر


مقصدبعدی دهلاویـہ   

  ڪـہ ڪلن ڪارنامـہ هاولوح هاوگالری عڪساونقاشیای دڪترچمرانه.بانمرہ های درخشان یڪ رقمی 2..3...4...7..9 خخخ  

  نقاشیاشم به من نمیرسیدچی فک کردین تازه

  سخنرانیم داشتن برامون گـ؋ـتن چجوری شهیدشدہ ڪی بودہ ڪجابودہ خلاصـہ داستاندزندگیشویـہ ؋ـیلم مختصرم ازوقتی ڪـہ زخمی میشـہ تاشهادتش روبرانڪاردوتوامبولانس نشونمون دادن خیلی تاثیرگذاربودوگریـہ ڪردیم. 

خیلی انسان شریف وبزرگی بوده خدارحمتش کنه 

  

 این نجمـہ ڪـہ خواب بودڪلن چرت میزدبـہ دستش تڪیـہ دادہ بودهی چرتش میگر؋ دسش خلاص میشدمیو؋ـتادانقدبهش خندیدم خخخ. 

 پروانـہ جلومون باتـ؋ـنگش ژست گر؋ـتـہ بودیڪی ازبچـہ هاگـ؋ تـ؋ـنگتوبدہ سرخ وسـ؋ـیدشدگـ؋ شرمندہ مسعولیت دارہ چ غلطا عجوزہ بـہ ادم نموندہ ادم شدہ واسـہ ما 

  

 ماام ر؋ـتیم بـہ بابای ساجدہ گـ؋ـتیم اومدمن وایسادم به پروانه گف بهش بده زود 

 ونگاه خبیسانه وپیروزمندانه من

  

 انقدڪییییـ؋ دادددددددددخیت شد اخخخخ چقدخوب بودازجلوش رژـہ میر؋ـتیم باتـ؋ـنگ حرص میخوردخخخخخ 

  

 هممونم عڪس گر؋ـتیم باتـ؋ـنگـہ عتیقش بعدم پسش دادیم. 

 .ایتس می خخخخ

کلیک

 ر؋ـتیم تواتوبوس بچـہ هاخریدای جدیدشونونشون میدادن بهار   

 یـہ ادڪلن گر؋ـتـہ بودخیلی بدبوبود   

 سحریـہ شال گر؋ـتـہ بودبدرنگ بودبهش نمیومد   

 مهسایـہ ساعت گر؋ـتـہ بودزش بود   

 بعدمنونجمـہ یهویی ادڪلن بهاروڪـہ بوڪردیم بعدگـ؋ـتیم خوشبوبود؟  

 بعددوتامون یهویی دقیقاهمینشڪلی شدقیاـ؋ـمون..   

 خخخخ عکس العمل مشترکمون جالب بود  

  بعدش یڪی یڪی هی میگـ؋ـتیم مثلاشال سحراین شڪلی میشدیم...    

 ساعت مهسا...    

 عینڪ دودی ؋ـاطی...   

  بعدش هی یادمون میومدڪلی میخندیدیم.   

  دیدم خیلی تواتوبوس بیڪاریم گـ؋ـتم بیاین پانتومیم  

 بچـہ های گروهم ازخداشون بود.دوگروہ شدیم هرگروہ بـہ نوبت میومداجرامیڪرد.   

 اولین نقشوملیڪار؋ـ.   

 اول چشمونشون دادبعدیـہ جورایی ؋ـهموندخیلی قشنگـہ بعدتـ؋ـنگ نشون دادوڪلاـہ سرباز من سریع پاشدم گـ؋ـتم سربازچش قشنگ پروانـہ خخخخخخخخخخ  

   عالی بودینیادرست گـ؋ـتم بچـہ هاام ڪلی زدن زیرخندہ هیچی دیگـہ ڪلی بازی ڪردیم    

 ؋ـاطی تو؋ـهمیدن وحدس زدن خیلی خوب بود.   

 من تواجراڪردن ازهمـہ بهتربودم وایدہ اجرادادن. 

 مثلااون گروہ ایدہ پی وی بهم گـ؋ـتن اجراڪنم ؋ـڪ ڪردن محالـہ بتونم نشون بدم 

 منم اول گوشی واینترنت و شبڪـہ مجازیوگروہ چتونشون دادم بعدمثلایڪی ڪـہ ازیـہ نـ؋ـرتوگروہ خوشش میادومیرہ پی وی وبچه هاسریع گفتنش    

همشون دهناشون بازچ زودگفتیییین

مااینیم دیگه

 بازی خیلی جذاب شدہ بودمعاونامونم حتی نگامیڪردن.رانندمونم حدس میزمیگف مرضیه فلانه؟خخخخ سه تاراننده داشتیم بعدکلن توماجرایی که حالم بدمیشدوامبولانسواینامنوبیشترمیشناختن کاری داشتن میگفتن مرضیهههه نه مرضیه خانومی نه  خانومه مرضیه ای مرضیه 

خیلی خوش گذش عااااااالی بودمردیم ازخنده.

توراهـہ برگشتم ڪلی بازی ڪردیم  

 .یڪم ڪ خیت شداخراش بیست سوالی بازی ڪردیم بعدشم اسم ؋ـامیل.   

 ناگـ؋ـتـہ نماندمنونجمـہ ام ڪلی دقل دادیما

مثلانجمـہ اجراش توپانتومیم اصلاخوب نبودطـ؋ـلڪ خودشومیڪشت ولی خوب اجرانمیڪردبعدتابچـہ های حریـ؋ حواسشون پرت میشدبالبخونی بهم میگـ؋ منم سریع میگـ؋ـتم خخ

 خوخدایی یباراینڪاروڪردیم تقصیرخودشون بود

یـہ چیزسخت و چرت گـ؋ـتن:انجمن اسلامی ...نجمـہ هی حجاب نشون میدادهی پیامبرنشون میدادبـہ اسلام برسیم خخخ اصن دورازذهن بودواسـہ همین دس بـہ دامن تقلب شدیم.وگرنه ماخیلی بچه های خوبی بودیم کع

 یامثلاتواسم ؋ـامیل بعضیاروڪـہ ننوشتـہ بودیم وقتی داشتیم میخوندیم ڪـہ امتیازبدیم بچـہ هاڪـہ میخوندن ماام یواشڪی مینوشتیم خخخ. 

  

 مامان زنگ زدحر؋ـیدیم بعدبچـہ های ڪُخیمون مامان یکی ڪـہ زنگ میزدڪخ میریختن ؋ـاطی ازپشت دادمیدمرضیـہ سیگارنڪش نجمـہ عـہ بگیراون سیگاروازش خخخ یایهویی باصدای بلندهمـہ اتوبوس هماهنگ میشدن تامیـ؋ـهمیدن یڪی زنگ زدہ میگـ؋ـتن سلااام اینجااتوبوس است حالتون چطوره؟مامان منم ازونورجواب میدادمیـگ؋ عاااالی خخخ خوشم میادپایـہ سااا.   

 شب بازحالت تهوع داشتم ولی خوابیدم ڪـہ  اذیت نشم وای واسـہ نمازشب بازنگـہ داشتیم شام خوردیم حالامیخواستیم سوارماشین شیم من تاخواستم برم رانندہ درعقبوبست گـ؋ بروازدرجلویی سوارشو.

پروانـہ داش ازپلـہ اتوبوس میر؋ بالاهاتاشنیدرانندہ بـہ من گـ؋ ازدرجلوبرم پلـہ اولی ڪـہ ر؋ـتـہ بودبالاروبرگشت وایسادمن برم اول.من چون جلوترازون سوارشدم یـہ  ببخشیدگـ؋ـتموپریدم بالا.بعداون سوارشدبچـہ هاام نگوشاهدماجرابودن .گـ؋ـتن بیا ببین مامیگیم یـہ بوهایی میادتوهی بگونـہ ببین چـہ هواتودارہ غییرتیـہ اول خواس توسوارشی ڪلی اذیتم ڪردن خخخ.مسخرہ هااااااا   

 بازاین معاونامون نخوابیدہ بودن نمیزاشتن ما بیدارباشیم ازبیڪاری خوابیدیم. 

 من هریـہ ساعت پامیشدم میدیدم همـہ خوابن بازمیخوابیدم.  

 این نجمـہ ڪـہ اصن مردہ بودخاڪ توسربیهوش بوداصن  

 باـ؋ـت رومانتویی منوچادرخودشومحڪم بغل ڪردہ بودمنم یخ میزدم خواستم باـ؋ـتمواززیردستش بڪشم 

  تایـہ گوششوڪشیدم تڪون خوردترسیدم بیدارشـہ بیخیال شدم.  

 خوابیدم.بیدارشدم بازازسرما.   

 گـ؋ـتم گنادارہ سردش نشـہ ازخودم ڪـہ گذشتم گـ؋ـتم بزاحداقل یـہ گوششوازادڪنم بندازم روخودش  

 نگاڪردم دیدم حاج خانوم گذاشتـہ زیرسرش   

  این گردنشم اویزون بودهی چرت میزدبالامیوفتاد پایین سرشوگذاشتم رو شونم.   

 خواستم بخوابم دیدم بازخیلی سردہ ساڪم زیرپام بودگـ؋ـتم حداقل یـہ لباسی چیزی پیداڪنم بندازم روم.  

 یـہ لحظـہ سرشودادم ڪنارساڪمواززیرصندلی بردارم دیدم گردنش اـ؋ـتادبازخخخخ    

 بازبادستم ڪلشواوردم بالابادستـہ دیگم ساڪوڪشیدم خواستم یـہ ذرہ خم شم دستم ول شدبازڪلـہ ش  اـ؋ـتادخخخخخخخ   

  داشتم میمردم ازخندہ بیخیال شدم سرشوگذاش روشونم خوابیدم.صب پاشدبراش تعریـ؋ ڪردم انقدددددد   

 خندیدخخخ   

 ساعت دوصب رسیدیم حرم حضرت معصومـہ جاتون خالی زیارت ڪردیم خیلی خوش گذش   

کلیک  

 .روز بعدتوراهـہ برگشت اخرین جایی ڪـہ ر؋ـتیم معراج بود 

 یـہ حالت زیارتگاهـہ  ڪـہ سـہ تاازشهدامون ڪـہ همین مهر95پیداشدنو  توڪـ؋ـن  گذاشتن تویـہ حالت زیارتگاهی درست ڪردن 

ماام تاچشمون بـہ شهدااـ؋ـتادهممون ازیـہ طر؋ حتی اونایی هنوزاعتقادپیدانڪردہ بودن زدن زیرگریـہ متحول شدن.

هرڪدومشون یـہ ادم بودن بـہ هرحال حداقل 6.70ڪیلوبودن الان یـہ مشت استخون توڪـ؋ـن شدہ بودن الهی بمیرممم من   

کلیک 

 زیارت ڪردیم تومسجدش بابای ساجدہ یـہ روضـہ عالی خوندڪلی گریـہ ڪردیم باز.   

 یـہ داستان جالبـہ دیگـہ ازشهدا: 

 دختریڪی ازشهدای مداـ؋ـع حرم توڪوچـہ بازی یڪردہ مامانش یاهمون همسرشهید میسپارش بـہ همسایـہ هامیرہ تاجایی.میادمیبینـہ تودستش  شیشـہ ر؋ـتـہ بودہ همسایشون بردہ بودہ بیمارستان پانسمانش ڪردہ بودنوبعدمیگـہ ان شااللـہ شهیدازتون تشڪرڪنه.شب همسایـہ خواب میبینـہ شهیداومدہ توخوابش ازش تشڪرڪدہ گـ؋ـتـہ هرجاڪمڪ خواستی صدام ڪن ؋ـقط.یـہ روزمیرن تـ؋ـریح بچش میو؋ـتـہ تورودخونـہ اب داشتـہ بچشومیبردہ میگـہ یاشهیدنظری شوهرش میگـہ چی میگی تو؟خل شدی؟اون ڪـہ مرده.یهولباس بچـہ بـہ یـہ شاخـہ درختی ونجات میدہ شهیدبچشو.شوهرہ توبـہ میڪنـہ وازشهیدمعذرت میخواد.   

 شهدازندہ ان.ڪی گـ؋ـتـہ نیستن مردن؟؟هرجادلتون شڪت ڪمڪ خواستین صداشون بزنین ازشون ڪمڪ بخواین ناامیدتون نمیڪنن.   

 مخصوصاامام حسینوشهدای مظلوم ڪربلاالسلام علیڪ یااباعبدالله.شادی روح همـہ شهدای اسلام شهدای د؋ـاع مقدس مداـ؋ـعین حرم صلوات 

  اللهم صل علی محمدوال محمدوعجل ؋ـرجهم.  

 بعدش  ڪـہ ازمعراج دراومدیم بچـہ هاعڪس میگر؋ـتن انقدگریـہ ڪردہ بودیم چشامون همـہ شبیـہ ڪرہ ایاشدہ بود نوڪ بینیامثـہ دلقڪاقرمززز خخ 

  دوبارہ اتوبوسونمازصب رسیدیم جمڪران.گـ؋ـتن  ساعت ؋ـلان جلوخروجی6باشین.منونجمـہ یهویی ساعتونگاڪردیم ؋ـڪ ڪردیم بدبخ شدیم 

  الان ر؋ـتن ماام جامیمونیم.پیتیڪوپیتیڪووووورسدیم خروجی.

خیت شدیم خروج6نبود. 

 بازپییڪووپیتیڪوووووخروجی6ر؋ـتیم. 

  

 من نگاڪردم گـ؋ـتم ؋ـڪ نڪنم نجمـہ هااشتباـہ اومدیم.یهونگهبانـہ ازونورگـ؋ نه6همینجاس.واویلاڪی گوش دادہ بودبـہ حر؋ـای ماااااا؟!   

 اذونـہ ظهر؋ـاطی یهواشتباهی نجمـہ رومجمـہ صدازدانقدخندیدم ازون بـہ بعدش میگـ؋ـتیم مجمـہ خخ.   

 ناهارجوجـہ ڪباب.ساعت6.30رسیدیم شهرمون.حالاهی میگـ؋ـتیم چـہ شهرسوت وڪورہ 

بدون ماصـ؋ـاندارہ دوریمون ڪمرونوشڪستـہ نگاخخخخ

دم درمدرسـہ پیادہ شدیمومامانم اومدریدم بغل بوس بوسوبعدباباوبوس بوس بعدابجیییییم پریدبغلم گریـہ میڪردابجی جووووون دلم واسـہ مسخرہ بازیات تنگ شدہ بودخخخخخخ 

الهی ؋ـدات بشم من نامردواسـہ خودم تنگ  نشدہ بودواسـہ مسخرہ بازیاتنگ شداره؟برم اصن

خخخ نـہ ابجی دلم واس  خودتم تنگ شد.

ازهمون توماشین شروع ڪردم حر؋ زدن حالاابجیمم نمیزاش حر؋ بزنم ڪـہ میگـ؋ واسـہ من چی خرییدی سوغاتی منوبدہ زودتندسریع خخخ الڪی گـ؋ـتم خریدنر؋ـتیم بابام گـ؋ عـہ اگـہ سوغاتی نیاوردی ڪـہ پس بزنم ڪنارپیادہ شی دیگه؟خخخخ 

  ومن غرق دراغوش گرم انواده ومحبت واستقبال گرمشان

خخخ 

خونـہ ساڪموبازڪردم سوغاتیاشونودادموبعدم ر؋ـتم دسشویی.اخ هیچی دسشوویی خونـہ خودت نمیشـہ خخخخخ 


 پ.ن سوتیای بامزہ ای ڪـہ لابـہ لای متناجاموند: 


 یـہ شب این ؋ـاطی بابغل دستیش حال نمیڪرداومدتوصندلیای دونـ؋ـرہ اتوبوس سـہ نـ؋ـری نشستیمومیگـ؋ـتیمومیخندیدیمومسخرہ بازی بعدم خوابمون اومدہ نـ؋ـرہ خوابیدیم نجمـہ طـ؋ـلی رویـہ ورش خوابیدہ بودقشنگ تمامزورش رویـہ طر؋ بودنصـ؋ـش بالابودخـ؋ــہ شدم ڪـہ ؋ـهمیدین چجوری میگم ؟؟خخخ  

 ؋ـاطی وسط بود؋ـشارنونجمـہ روش بود.منـہ بدبختـہ ؋ـلڪ زدہ م ڪناردستـہ صندلی ینی دستـہ  توڪمرم بود؋ـلج شدم ینیا.ڪلن من باتوماشین خوابیدن باپاهام مشڪل داشتم ڪلن پاهای دراااااازوطویل هرڪارمیڪردم زیرصندلی ڪـہ جم نمیشدبالای صندلی دولا میڪردم یهونصـ؋ــہ شب بهارپامیشدمیگـ؋ لڪ لڪ لنگ درازپاها مبارڪـہ جم ڪن اومدتوحلقم ؋ـڪ ڪن ازڪناراڪـہ میو؋ـتادمیر؋ توحلقـہ نجمـہ  صندلی جلویی میرسیدخخخخ 

 ماجراهاداشتیماا 

  

 اولین جای ڪـہ واسـہ نماووضووایسادیم تودسشویی داشتم وضومیگر؋ـتم رسیدم بـہ مسح پادیدم خدامرگم اززیرشلوارساپورت تنمـہ چجوری مسح ڪنم چجوری درش بیارم چ ضدحالی خخخ  

  

 روزبعدش نمازصب نگـہ داشتن توجادہ یـہ جایی بودوضوخونـہ ودسشویی دیدین ڪنارجادہ هادیگه.همـہ ر؋ـتن منونجمـہ قربانیـہ علاـ؋ ڪردنـہ سحر شدیمواخرین نـ؋ـرازاتوبوس پیادہ شدیم یڪی ازمعاوناو؋ـاطیم تواتوبوس موندن عاغاماپیادہ شدیمویـہ سـہ چهارمتراونورتردیدیم یـہ گلـہ سگ دارن میان طر؋ـمون همشونم سیااـہ ترسناڪ واق واقم میڪردن چارتاپسرومردبودن ازجلوراهشون ڪنارر؋ـتن اومدن سراغ ما ینی بگردم غیرتشونو 

 هیچی دیگـہ ماام مثـہ بی عقلامیدوییدیم بادمپاییم بودیم هرقدم میر؋ـتیم یـہ لنگـہ دمپایی یڪیمون درمیومدمیو؋ـتادحالامنم  خودموپشت نجمـہ وسحرقایم میڪردم میگـ؋ـتم ایناخوشمزہ ترن من استخونم خوردن ندارم ڪـہ بیاین مذاڪرہ ڪنیم این دوتاروبخورین بزارین من برم نجمـہ وسحرم میخندیدن مرضیـہ تودیوانـہ ایاااااااااا خنگ وسط این ؋ـرارا چی شوخیایی بـہ ذهنش میرسـہ خخخخخ 

 هیچی دیگـہ دیدیم مامیدییمواوناام بهمون نزدیڪ ترمیشن من داشتم وصیت میڪردم نجمـہ گـ؋ بی حرڪت وایسین ڪاربـہ ڪارمون ندارن عاغابی حرڪت وایسادیم اینادهناشونوبازڪردن سریع ترپریدن طر؋ـمون گـ؋ـتم نجمـہ خاڪ برسرت ایناڪـہ تندتراومدن بازدویدیم تابالاخرہ رسیدیم بـہ یـہ مغازہ پریدیم توشونجات پیداڪردم خخخخ حالاـ؋ـاطیواون معاونمون خوب ڪـہ رسیدیم تواتوبوس گـ؋ـتن انقدخندیدیم بهتووووووووون  

  

 سوتی بعدی ؋ـاطی میخواس بگـہ لباتونوغنچـہ ڪنین عڪس بگیرم گـ؋ لباتونولوخچـہ ڪنین خخخخخخخخ 

  

 سوتی من  راویـہ حر؋ـاشوزدگـ؋ سوال ندارین میخواستم بگم ببخشید یهونمیدونم چی شدگـ؋ـتم بَبَخشید چن تابرادربسیجی بودن زمینوگازمیزدن بـہ خودتون بخندین قهرم باهاشون ایش خخخ   

 و...    


 گـ؋ـتنیاروگـ؋ـتم سعی ڪردم نوشتـہ هام هم بارطنزداشتـہ باشـہ و خشڪ نباشـہ

 هم بارمعنوی هم یجورایی اون مناطقوتوذهنتون بتونم بـہ تصویربڪشم وڪسایی ڪـہ نر؋ـتن اشناشن باهاش.

وداستانای واقعی ازحضورشهداتوزندگیامون    

 امیدوارم همینطوربودہ باشـہ ولذت بردہ باشینننن 

والسلام

  اینم ازراهیان نورمن

  

    ♥ جمعه 7 آبان 1395 ساعت 11:31 ق.ظ توسط :) نظرات()
نمایش نظرات 1 تا 30