تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - راهیان قسمت دوم

خاطرات ی نوجوون شرور

راهیان قسمت دوم


ساعت4برپازدن واسـہ نماز.

داشتم وضومیگر؋ـتم دست راستموڪـہ شستم  واسـہ دست چپم بازاب قط شد.تڪرارتاریخ خخخخ.

بعدہ نماز،زیارت عاشوراخوندن نجمـہ ڪـہ  سرشوگذاشتـہ بودروشونـہ های من ڪامل خواب بودمنم هی چرت میزدم ازین یااباعبداللـہ تااون یاااعبداللـہ میخوابیدم خطوگم میڪردم بازپامیشدم پیدامیڪردم خخخخ.

رفتیم اروندرودخیلی گرم بودزیادم توافتاب نگهمون داشتن حرف زدن خیلیییییییییی ماام گرم بودحوصله نداشتیم هیشکی گوش نمیکرد

بازاراصلی وخریدای اصلیمونم اونجابود.کلی خریدکردیم من یه پلاکم دادم برام حکاکی کنن خیلی دوسمش میدارم


راـہ اـ؋ـتادیم شلمچه.

توراـہ خیلی خیلی گرم بودمنم گرمازده شدم خیلی تشنم شدڪلی اب خوردم  توماشن حالم بدشدشدیدینی بچـہ ها دیدن منوترسیدن.حالت تهوع شدیدداشتم لپام قرمدہ بودپیشونیم عرق میڪردناهارم میل نداشتم بخورم.هیچی نخوردم.

اگـہ نمیتونی نیا گـ؋ـتم من اینهمـہ راـہ واسـہ همین شلمچـہ اومدم دیگه.رویـہ تپـہ بچـہ هانشستـہ بودن یـہ راویم بودیـہ سربازم بودتواتوبوس مابودهمیشه.اسمشومن گذاشتـہ بودم پروانـہ خخخ.ماجراهاداریم بااین

پروانـہ ام بالای همون تپـہ بودماام ؋ـڪ ڪردیم لابدبچـہ های خودمونم اونجان ر؋ـتیم بالا دیدیم بچـہ هامونم نیستن موندہ بودیم چیڪاڪنیم گـ؋ـتیم ازپروانـہ بپرسیم.حالاهیشڪیم نه،منو؋ـرستادن.این پرانـہ ام بی نهایت خجالتی بود.

ر؋ـتم جلوموندہ بودم چی صداش ڪنم برادراقاداداش خخخ یـہ سر؋ــہ ڪردم بعدگـ؋ـتم ببخشیدبچـہ های مارونمیدونین ڪجان نگام ڪرد

لپاش سررررررررررخخخخخ شدزبونش بنداومدسرشوانداخ پایین داش میمردازخجالت بـہ سختی گـ؋ اون پایین نشستن.

خدایااین چشـہ شـ؋ـاش بدہ خو چـہ وضشـہ خخخ.

ر؋ـتیم پایین نوبت ڪاروان ماشدر؋ـتیم بالای تپـہ راویـہ حر؋ میزد.انقدگریـہ ڪردییییییم.

قشنگ عراق روبرومون بودمیگـ؋ ڪربلاهمینجاس.دیدہ میشدعراق  قشنگ.خاڪش بوی طربت ومُهروڪربلامیداد.

میگـ؋ وجب بـہ وجب اینجاخاڪـہ شهداریخته.اون میگـ؋ـتوماام گریـہ میڪردیم خیلی خوب بود.

روبرومون این تابلوبودتاڪربلایڪ سلام


 ازهمونجابـہ اقاامام حسین سلام دادیمور؋ـتیم تواتوبوس.

حالم نـہ تنهاخوب نشدبدترم شدخیلی بد.داشتم میمردم ازحالت تهوع ڪـہ یهوبالااوردم.

بردنم صندلی جلوپروانـہ پاشدروصندلی اون نشستم چ سعادتی صندلی پروانـہ خخخخ

 بچه هاحسودیشون میشداخه پروانه خیلی خوشگل بودچشاش طوسی بودمووریششم بوربودخوشتیپم بودبعدالکی مثلابچه هاعاشقش بودن خخخخخ 

 پشت سرهم بالامیاوردم.رانندمون زنگ زدامبولانس ڪاروان اومد

وقیقوقیقوووووووقیقووووووو

اتوبوس زدڪنارر؋ـتم توامبولانس.معاونمونم باهام اومد.گـ؋ چیشدہ اوق زدم بازبالااوردم.

گـ؋ درازبڪش میخوام امپول بزنم.

چیییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 امپووووووووووووووووووول

وااااییییییییی

باهمون حال خرابم بـہ معاونمون گـ؋ـتم من امپول نمیزنم میترسم 

اونم خندیدگـ؋ حالت خوب میشـہ بعدشا بایدبزنی  اـ؋ـرین دخترخوب انگاربچـہ دوساله روخرمیکرد

اقادڪترہ سرنگوشیشـہ امپولودراوردگـ؋ من نمیبینم نمیتونم بخونم بخون روشو ؋ـلان چیزه؟

گـ؋ـتم نـہ اصن اون نیس ڪـہ اشتباهـہ بعدخندم گر؋ ؋ـهمیدالڪی میگم.

 تودلم میگـ؋ـتم امپول بـہ ڪنارخوبیشورمن جلومعاونمون خجالت میڪشیدم توام مذڪری ازتوام خجالت  میڪشم.

بـہ زورامپولوزدن دیگـہ منم حال اعتراض نداشتم.خیلیم بدزدڪلی دردداش.

بعدش همینجوری داش میگـ؋ این امپول معجزہ میڪنـہ حالت خوب میشـہ

 یهوبالااوردم 

 قشنگ ضایـہ شدا.خخخخخخ

ڪـ؋ــہ امبولانسم خیلی پایینـہ هی بالاپایین میر؋ حالم بیشتربدمیشدتوهمون گیروویری بابام زنگ زد معاونمون گـ؋ هیچی نگیانگران میشه.بابام گـ؋ 

سلام عزیزم خوبی ڪجایی.

گـ؋ـتم سلام باباقربونت برم توخوبی؟

 مرسی الان ڪجایین؟تواتوبوسی؟

یـہ نگابـہ درودیوارامبولانس انداختم گـ؋ـتم:اره توماشیم.

گـ؋  عـہ چیڪامیڪنی بادوستاتی؟تنهاڪـہ نیستی زلزله؟دوستم پیداڪردی؟

ی نگابـہ دڪترہ ومعاونـہ ڪردم گـ؋ـتم تنهانیستم ن دیگـہ ڪی دیدی زلزلـہ تنهاشـہ ارہ دوست پیداڪردم 

خوش میگذره؟

درحالیڪـہ ازتهوع روبـہ موت بودم گـ؋ـتم خوش میگذرہ جات خالی 

خندم میگر؋ همـہ روالڪی میگـ؋ـتم.بعدیڪم حر؋ زدیم قط ڪرد.

معاونمون گـ؋ ڪارخوبی ڪردی نگـ؋ـتی.نگران میشد.

حالم درحدمرگ بدبودگـ؋ـتم بگین نگـہ دارہ بریم تواتوبوس.ر؋ـتیم تواتوبوس رسیدیم منطقـہ رزمایش.من ر؋ـتم بیمارستان.

توراـہ داشتیم میر؋ـتیم یـہ سربازہ بودشبیـہ چارلی چاپین راـہ میر؋ خندم گر؋ـتـہ بودمعاونمون گـ؋ چیشدہ گـ؋ـتم نگاچطوری راـہ میرہ خخخ ڪلی خندیدگـ؋ خدانڪشـہ توروحالتم ڪـہ بدباشـہ ازهیچی عقب نمیمونی.

ر؋ـتیم  بیمارستان سُرُم وصل ڪردم

 همون موقع پروانـہ اومدتومطب بـہ بهانـہ پمادعرق جوش.هی بـہ من نگامیڪردبعدبه معاونه گف حالشون بهترشده؟

الکی مثلانگرانم شده بودخخخ منم خودموزدم بـہ خواب.

شب بچـہ هامیگـ؋ـتن وقتی ر؋ـتی حالت بدشدهمش بهت نگامیڪردتادم دربیمارستان دنبالتون اومدغلط نڪنیم توگلوش

 گیرڪردی خخخخخخ ڪلی مسخرہ بازی راـہ انداختـہ بودن اذیتم میڪردن. 

خلاصـہ سرم بهم وصل بودنـ؋ـهمیدم ڪی خوابم برد.پاشدم ڪـہ سرمم تموم شدہ بودورزمایش تازہ میخواس شروع شه.

بامعاونمون ر؋ـتیم.اووووووعاااااالی بود.1.30تقریباتعاتربود.چقدواقعی.قشنگ بمب میزدن بوم بوم بوم تـ؋ـنگاشون اتیش داش صداداش.یـہ تیڪـہ ڪربلاروبازی ڪردن.خیلی واقعیوخوب بود.راویشم عالی بود.حاج عبدالرضاحاجتی.خداخیرش بده.ڪلی گریـہ ڪردم.

وارداتوبوس شدیم ر؋ـتیم پادگان.نجمـہ وسایلاموبردهمون اول پادگان گـ؋ـتم 

بازحالم بدشدبالااوردم.نه..مث اینڪـہ حال من خوب بشونبود.

 روتخت یڪم درازڪشیدم یڪم حالم بهترشد.شاموبـہ زوربـہ خوردم دادن ڪ  تلـ؋ نشم وبعدم خوابیدیم.

صب برپازدن نجمـہ منوبیدارڪردحالادوتامون هرڪارمیڪردیم ؋ـاطی بیدارنمیشد.

بعدنجمـہ ر؋ روسرش خیلی جدیا بدون شوخی گـ؋ ؋ـاطی پاشوڪنسرت فرزادفرزین

 ؋ـاطی پاشدمث مرغای سرڪندہ بال وپرمیزدهمچین اجیرشدخخخ عاشقـہ نجمـہ ام ینیا.

تاصب امروزهمـہ صبونـہ هامون نون پنیرخالی بودامروز ؋ـرجی شدہ نمیدونم اـ؋ـتاب ازڪدوم طر؋ دراومدہ بودڪرہ مربادادن.

بچـہ هاومعاوناامدهمـہ روسرمن وایسادہ بودن میگـ؋ـتن بخور تامیتونی بخور انقدبدنم ضعیـ؋ شدہ بوداینابـہ زورتودهنم لقمـہ میزاشتن بعدش بندوبساطمونوازپادگان جم ڪردیمور؋ـتیم 

دم درپادگان این سربازای بیشورش وایسادہ بودن داشتن خودڪشی میڪردنانقددست تڪون میدادن خداشـ؋ـاشون بدہ گنادارن هنوزجوونن خخ.

میدونین ڪـہ ڪمربنداتوبوس واسـہ سرنشیناام اجباری شده.

پلیس راـہ مث همیشـہ نگـہ داش وایند؋ــہ پلیسـہ اومدڪمربندای اتوبوس مارویڪی یڪی چڪ ڪنه.

وای این پلیسـہ ام خوووووشگل خوششششتیییپ بچـہ هاهمینجوری بادهن بازنگاش میڪردن هممون عاشقش شدیم.

این اومدردشدر؋ ؋ـقط ولی بوی ادڪلنش همینجوری تواتوبوس موندہ بود بـہ بـہ چـہ چـہ میڪردیم او؋ لامصب خیلی عشق بودخخخخ 

من گفتم پروانه مال خودتون اینومیخوام خخخ

 مقصدبعدی هویزہ بود.

یه همچین جایی 


یـہ داستان هویزہ ام اینـہ ڪـہ 

یـہ روستاهمون اطراـ؋ بودہ یـہ خلبان ایرانی هواپیماش اونجاسقوط میڪنـہ بـہ مردم روستاپناـہ میارہ یـہ جاسوس لوش میدہ مردم روستاام تحویلش نمیدن عراقیاازیـہ طر؋ مردموبـہ رگبارمیبندن شادی روحشون صلوات 

 داستان جالبـہ دیگـہ ای ڪـہ ازهویزہ برامون گـ؋ـتن اینڪـہ یـہ دخترخانومی واسـہ راهیان دیرثبت نام میڪنـہ هرچی التماس میڪنـہ گریـہ میڪنـہ مدیرمعاونشون میگن نمیشـہ بیای جانیس.شب انقدگریـہ میڪنـہ خوابش میبرہ یـہ شهیدمیادتوخوابش میگـہ غصـہ نخورمن خودم دعوتنامتومیدم دستت تو؋ـردابرومدرسـہ بقیشوبسپاربـہ من.ـ؋ـرداصبش میرہ مدرسـہ مدیرشون دعواش میڪنـہ میگـہ چرااومدی مگـہ نگـ؋ـتم نیا؟ یهوحال یڪی ازدانش اموزابدمیشـہ نمیتونـہ برہ این جایگزین میشـہ قربون شهدابرم ڪـہ وقتی بخوان بطلبنت قسمتت میشـہ بری.

این خلاصـہ میادراهیانومیرسـہ بـہ هوزیـہ یهومیگـہ اینجاواسم اشناس معلمامیگن توڪـہ گـ؋ـتی اولین بارہ میای میگـہ ارہ ولی یهوچشش بـہ اسم شهیدمحمدرضازمانی ڪـہ میو؋ـتـہ میگـہ من اینومیشناسم همین بوداومدتوخوابموبعدخوابشوتعریـ؋ میڪنـہ وهمـہ گریـہ میڪنن.شهدازندہ ان همیشـہ وهمـہ جاام هستن ازشون ڪمڪ بخواین محالـہ ڪمڪتون نڪنن.سلامتی روح شهداالخصوص شهدای هویزہ وشهیدزمانی صلوات.


 یـہ شهیدہ دیگـہ ام بودهمینجوری نمیشناختمشاولی ر؋ـتیم بانجمـہ ڪنارمزارش نشستیم ؋ـاتحـہ خوندیموبعدمن هرڪی ردمیشدمیگـ؋ـتم بیاـ؋ـاتحـہ بخون قشنگ میگـ؋ـتم بیابـہ سنگش بزن تق تقم بڪن خخخ تانمیخوندول ڪنش نبودم خخخ

 تومسجدهویزہ حاج اقای ڪاروانمون یـہ روضـہ عاشورایی خوندهممون ڪلی گریـہ ڪردیم نمازمونم خوندیم بعدش بردنمون بازارش.

تقریباخریدامونوڪردہ بودیم ولی خب بازم یڪم خریدڪردیم.

نجمـہ عینـہ همون هنذ؋ـری ای ڪـہ من تواروندرودخریدم سـہ تومن ارزون ترخریدمن سوختماااخخخ

 یـہ چنتاچیزدیگـہ ام خریدور؋ـتیم اتوبوس  

واین داستان ادامه دارد♥ دوشنبه 3 آبان 1395 ساعت 08:21 ب.ظ توسط :) نظرات()