تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - وزغ

خاطرات ی نوجوون شرور

وزغ


بنایی ڪـہ  داشتیم یـہ دوهـ؋ـتـہ ای روستاپیش خانوم جون بودیم منوابجیم.

ی شب ر؋ـتم دسشویی.خیلیم تندبودوداشتم میترڪیدم ر؋ـتم تو

 قشنگ روسنگ دسشویی وایسادہ بودم یهودیدم ی قورباغـہ قشنگ  دووجب اونورترازمن بود.

همینجوری نگام میڪرد.

جییییییغ زدمو؋ـقط خداخدامیڪردم نپره.

یواش برگشتم  پریدم بیرونواین گذشت...

دوسـہ شب بعداون ماجرای قورباغـہ شب ساعتای 11/12بودابجیم گـ؋ دسشوویی دارہ دسشویی توحیاط خونه اینوره باغه برم وایسم براش.

 اب قط بودیـہ اـ؋ـتابـہ بیشتراب نبوداین ابجی منم ڪلن مصر؋ ابش بالاس ر؋ـتم ڪ اب مصر؋ـیشوڪنترل ڪنم خخ.

خونـہ مادرجون روستاس بعدازین دمپایی ملیا هس ڪ جلوش بستس؟

ابجیم پوشیدهی پاشوتوهواتڪون میداد.

گـ؋ ابجی ی چیزیـہ نرم و لذیذہ تودمپایی هرچی قلش میدم تاتـہ نمیرہ خخخ 

گـ؋ـتم درارش.

میخواستم بادس دمپاییوبگیرم بالا توشوببینم نمیدونم ازڪجاعقلم ڪشیدبا پا ب قول مشدی ورچوپش ڪنم.

دمپاییوباپاهام ی وری ڪردم ی قورباغـہ سرشواوردبیرون چشاش داش ازحدقـہ بیرون میزد.

چشاشو گردڪردوزل زدب من.o_O

پشت قورباغـہ بـہ طر؋ اجی بود. 

هنوزتومخش انالیزنشدہ بوداین بابایی ڪ میدیدقورباغس.

من زبونم بندشدہ بودیـہ نگاب قورباغـہ ڪردبعدهردوبهم نگاڪردیم جییییییغغغ 

حالامیخواستیم ؋ـرارڪنیم اون میومدتوبغل من من میر؋ـتم توبغل اون.

من اونوهل میدادم اون منو.

ینی قیامت ڪبری رواون لحظـہ دیدم من. 

هرڪی ب ؋ـڪرخودش خخ.

پریدیم تواشپزخونـہ ابجیم پاش ب ی سنگ دم در گیرڪرداـ؋ـتاد.

حالامادرجونم همینجوری دادمیزدچیشدہ عونـ؋ـس نـ؋ـس خودشورسوند. 

گـ؋ـتم خانوم جون قورباغـہ توڪـ؋ـشه

گـ؋ وی ننـہ خاڪ عالم ی قورباغـہ دیدین بازشلوارتونوپرڪردین زهرہ ترڪ ڪردین منو.

قورباغـہ ر؋ـتـہ بودڪلشوڪردہ بودتوب قول مشدی پومبـہ هاوپشتشم بیرون.

خانوم جون بادس گر؋ـتش گـ؋ـتم دوثانیـہ نگهش دارعڪس بگیرم گـ؋ ن بزامیزاریمش زیرتشت ؋ـرداصب ازش عڪس بگیر.

عاغااینوگذاشتیم زیرتشتودرزودپزم گذاشتم روتشت ڪ ؋ـرارنڪنـہ خودشوبازب قول مشدی پرتو تـہ خخخ.

عاغااین تاصب خوشوخـ؋ــہ ڪردانقدمیپریدبالاتق تق صدامیداد.

صب مامانم اومددیدش گـ؋ باواین قورباغـہ نی ڪ.

پرزیگیلـہ گندس پهنـہ وزغه.B-)

هیچی دیگـہ مامانمم گر؋ـتش دنبالمون میڪرد ای بدوڪ مـہ دویی خخخ.

الهی ڪ توسط چرخـہ طبیعت همتون بلعیدہ شین قورقوریا مورمورڪا سوڪساپشـہ ها مورچـہ صندلاO:-) 

ببین چ زش بود


♥ دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 04:52 ب.ظ توسط :) نظرات()
نمایش نظرات 1 تا 30