تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - مودم.تبریک میلادباسعادت امام رضا

خاطرات ی نوجوون شرور

مودم.تبریک میلادباسعادت امام رضا


عاغااین باباهاڪـہ  ڪلن معرو؋ـن دیگـہ درزمینـہ مودموقط ڪردنوڪندنوبردنش
  
 بابای منم مودمومیڪنـہ میزارہ توگاوصندوق 

 منم طی یڪ عملیات بسیارخـ؋ـن و برنامـہ ریزی شدہ درطی  یڪ هـ؋ـتـہ

 تونستم ڪلیدای گاوصندوقوپیداڪنم 

   چنوقت بودخودم میر؋ـتم مودموبرمیداشتم استـ؋ـادموڪـہ میڪردم مث  بچه ادمیزادبازمیذاشتم سرجاش 

 بعدولی مثلاهرازگاهی میگـ؋ـتم بابامودموبدہ ڪـہ ضایع نباشـہ خخخ 

 بعداین ڪلیداش چن تاس هرڪدومو یـہ جاگذاشتـہ بود

  خودمونیم دهنم سرویس شدتاپیداڪردم. 

 حالاامروزڪـہ ر؋ـتم ڪلیداروڪـہ میخواستم بزارم قاطی ڪردہ بودم

 جاهاشونوجاب جا  گذاشتـہ بودم 

 بعدبابام اومدگـ؋ عاغاڪسی ر؋ـتـہ سرگاوصندوق من؟

هردزدی بودہ خیلی ناشی بودہ  ڪلیداروجا ب جاگذاشتـہ بوده.خیلی  جالبـہ
 
 منم ؋ـقط جلودهنموگر؋ـتم مثلاحالت  تهوع دارم ولی داشتم  ازخندہ منـ؋ـجرمیشدم 

 پریدم تواتاقوڪلموڪردم زیربالشت ڪلی هرهرڪرڪرڪردم 

 نتیجه اخلاقی این داستان : راس میگن ماـہ پشت ابرنمیمونـہ 

 ........ 
 میلادباسعادت امام رضاضامن اهومبارڪ همـہ مسلمین ازجملـہ شیعیانمون باد 

 خاطرہ همیشگی ای  ڪـہ من ازتولدامام رضاعلیـہ السلام دارم اینـہ ڪ 

  من ازمهدڪودڪ ی شعرضامن اهوبلدبودم 

تو ڪلـہ دوران ابتداییم روز تولدامام رضاسرصـ؋ میر؋ـتم میخوندمش 

 این بود 

 ی بچـہ اهوی ناز 

 گریـہ میڪردومیگـ؋ 

 مامان اهوبرایم ر؋ـتـہ غذابیارہ 

 اماچراتاحالار؋ـتـہ عوبرنگشتـہ 
 
 شایدڪـہ یادش ر؋ـتـہ یـہ بچـہ اهودارہ 

 و..... 

 یادش بخیر .یادتونه؟
     
 الهی  خودم قربونت برم امام خوبم.بخداهرچی ازت خواستم بهم دادی.بهترینی 
♥ شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 10:56 ب.ظ توسط :) نظرات()
نمایش نظرات 1 تا 30