خاطرات ی نوجوون شرور

هله هوله.نقاشی.ترس


سرڪلاس انشا بیڪارشدیم نقاشی میڪشیدیم 
 اینم حاصل همراهی مشترڪ منودوستم 
 اوناڪه ڪنار f زده رواون ڪشیده  m من 

  

کج شدحوصله ندارم دوپاره اپلودکنم

 زنگ اخرمعلم نداشتیم ازد؋ـتراجازه گر؋ـتیم ر؋ـتیم سوپری ڪنارمدرسه همه ایناروخریدیم سه تایی خوردیم..وای خیلی چسبیدوخوش گذشت 

  
  
 ر؋ـتیم خونه خالم.ـ؋ـاطمه دخترخالم ی  سال ازمن بزرگتره امسال ڪنڪوریه.بالادرس میخوندخالم گـ؋ بروپیشش تنوعم شه براش خیلی وقته نیومده پایین  
 بالاڪه میگه  ی ڪانڪس روپشت بوم ساختن ڪ ازتوحیاط پله  میخوره میره بالا 
 ازپله هااروم ر؋ـتم بالاڪه صدانده 
 پنجره های ڪانڪسش شیشه سادس ینی شیشش ڪدرنیس ڪ  دیده نشه اونورش 
 اول تق تق زدم ب ڪانڪس خودمم قایم شدم بعدازچندثانیه ڪ ؋ـهمیدم برگشته سمت پنجره رونگامیڪنه سرمو خم ڪردم زبونمو مث مُرده انداختم بیرون سرموتڪون میدادم.انگار یڪی ڪلموبرده داره تڪون میده خخخخخ مث ڪله گوسـ؋ـند ڪه وقتی میڪنی  زبونشم بیرونه خخخخخخخ 
 خودم ازتصورخودم ڪ چ شڪلی شدم ترسیدم 
 حالااون بدخ ساعت نه شب تاریییییڪ منو باچادرسیاه بااون قیاـ؋ـه دیده 
 ؋ـقط دستاشوگذاش جلودهنش تاتونست جیغ زد قشنگ دست وپاش میلرزید خخخخخخخ 
 بعدشم ڪ ڪامل خودمونشون دادم همینجوری جیغ میزدخخخخخخخخخخ 
 وایییییی بعدش  دوتامون مردیم ازخنده ولی روز  بعدتومدرسه چنان باڪـ؋ـش زدتوڪمرم قشنگ حس ڪردم ستون ؋ـقراتم نصـ؋ شد خخخخ 
 ولی  خیلی خووووب بود.تخلیه روانی شم.روانیم خودتی  
........

 این چه چیزمسخره ایه ڪ وقتی پسراناراحت میشن دوس دارن تنهاباشن برعڪس دخترا. 
 تواوج ناراحتی میگه میخوام تنهاباشم تاچن روز.بعدمن اتـ؋ـاقا دوس دارم هون لحظه تاچن روزپیشم  باشه.من فکرمیکنم این فاصله گرفتنه دورترمیکنه ادمارو ازهم.ولی خب اونم حق داره اونجوری اروم میشه.ولی منم حق دارم
  


♥ دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 10:15 ب.ظ توسط :) نظرات()