تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - اعتراف

خاطرات ی نوجوون شرور

اعتراف


سلام

 بعداز دوبارہ یـہ نبودنـہ طولانی 

 اول ازهمـہ ی چیزیو میخوام بگم 

 دوسالـہ تقریبا تردید داشتم راجب اینڪـہ بخوام راجب ی چیزی تو وب بنویسم.نمیدونم چرا 

 اما بالاخرہ تصمیم گر؋ـتم ڪ بنویسم ازش 

 من عاشق شدم 

 عید ڪ بیاد میشـہ دوسال 

 دوسالـہ ڪ همـہ زندگیم شدہ محمد 

 بخاط دلایلی تصمیم گر؋ـتیم راجب خودمون ب ڪسی چیزی نگیم یعنی ب ادمایی ڪ تودنیای واقعیمونن. 

 اما ازهمون اول نیازداشتم ب ی همدم ڪ ازمحمد باهاش حر؋ بزنم.

ی وقتایی مثل الان ڪ از ذوق دوس داشتنش ذوق مرگموپرازحس خوب بهش یا ی وقتایی ڪ ی ڪوچولو ازدست هم ناراحت میشیم یابخاطرترس ازایندمون دلمون میگیرہ وغصـہ میخوریم 

 این همدمو نمیتونم تو دنیای واقعیم داشتـہ باشم اما ؋ـڪرڪردم شاید اینجا جای خوبی باشـہ براش.

ن ؋ـقط واسـہ اینڪـہ یڪی بیادبخونـہ ویـہ چیزی بگه. 

واسـہ اینڪـہ خودم خالی شم وقتی ناراحتم.ووقتی ڪ خوشحالم ی حس خوب بمونـہ توخاطراتم 

 دیروز محمد خیلی جدی داشت ی چیزاییو بهم میگـ؋ـ.انقد ذوق ڪردم.

مثلا ی سری شرایطشو ڪ خودم میدونستم اما بازم بهم میگـ؋ ڪ اینا هست وقتی ازدواج ڪردیم باید بااین ڪناربیای ببین ازالان دارم میگم بهت و..  

 الان چند ماهیـہ دیگـہ وسط حر؋ـامون نمیگیم اگـہ شد وازدواج ڪردیم،...  

 الان چنوقتـہ میگـہ ازدواج ڪ ڪردیم،...  

 اینڪـہ اگـہ رو دیگـہ نمیگـہ و خیلی مطمعن میگـہ بعدازاینڪـہ یا وقتیڪـہ ازدواج ڪردیم ی حس خوبی بهم میدہ 

 اصن این اگـہ همیشـہ چیزبدیـہ ادم دوس دارہ نباشـہ هیچ جا:) 

 ان شااللـہ هم معنیش مث اگـہ هس اما بد نیس ینی ی بارمثبت دارہ ب جای اگـہ بگیم ان شاللـہ 

 اگـہ خراست 
 ......... 
 دیشب داشتم تا اینجا تایپ ڪردم بعدخوابیدم 
 بازم یڪی ازبهترین خوابای زندگیمو دیدم 

 خواب دیدم محمد اومدہ بود خونـہ مادرجون

شب ڪ شد ی تشڪ پهن ڪردیم.لحا؋ چهل تیڪـہ مادرجون ڪ خیلی ڪلـ؋ـت وگرمـہ انداختیم روخودمون

بوسم ڪردگـ؋ شب بخیروخوابید

وقتی خوابید من نگاش میڪردم خیلی قشنگ بود.دستاشوگر؋ـتم ،نازش میڪردم، یهودلم غش ڪرد واسـہ بوسیدنش.

اروم بوسش ڪردم  یهوبیدارشد ؋ـڪرڪردم میخواد دعوام ڪنـہ ڪ بیدارش ڪردم(یادم بود قبلا بهم گـ؋ـتـہ بود وقتی خوابم منو الڪی بیدارنڪن دعوات میڪنم خخ)

 ولی تا دید منم خندید گـ؋ ای ڪرموبوسم ڪرد دوبارہ خوابید
محمد توجمع خونوادم بود.ظهرڪ اذان میگـ؋ـتن ڪناربابام داشت نمازمیخوند.
چقد خواب خوبی بود.مرسی خداجونم 
 ................ 
 معدلم بیست شد شدم شاگرد اول
 
 ی ڪارت هدیـہ دادن بهمون 

 ی عروسڪ خریدم با ی مقداری ازپولش.انقدذوق مرگمممممممم 
 خیلی دوسش دارم خرگوشمو 

 حالا انقد ذوق داشتم موقع حساب ڪردن گـ؋ـتم میشـہ خودم ڪارت بڪشم رمزشم خودم بزنم؟خانومـہ گـ؋ بیا بزن

 ب قول مامان انقدی ڪ پول توی ڪارتم برام ارزش دارہ اگـہ بیست برابرشو مامان بابام بهم بدن اندازہ اون ارزش ندارہ برام.خیلیا میگن وقتی پولیو بدست میاری خیلی سخت خرج میڪنی وخساست ب خرج میدی 
 ی جورایی درستـہ اما ؋ـرق اصلیش با پولای دیگـہ ڪ دیگران بهت میدن اینـہ ڪـہ

 چیزی ڪ بااون پول میخری خیلی برات شیرینو باارزشـہ 

 اینم خرگوش ڪوشولوی من

 

 تازہ ابجیمم انقد عاشقش شد وقتی اومدیم خونـہ ڪ حاضربود باج بدہ بهم تا ی ساعت بازی ڪنی باهاش.

ینی ساعتی قرض میدادم بهش عوضش ی خوراڪیم میگر؋ـتم خخخ 

 امروز خودش ر؋ یدونـہ خرس خریدہ واسـہ خودش 

 همینا دیگـہ 
  


♥ چهارشنبه 2 اسفند 1396 ساعت 04:32 ب.ظ توسط :) نظرات()