تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - سیندرلای عمو

خاطرات ی نوجوون شرور

سیندرلای عموسلاااااااام

 این داستان سیندرلای عموپیداشدخخخ

 
 عمویی بیستوسـہ سالش ڪـہ شدماراـہ اـ؋ـتادیم دنبال زن براش.


غریبـہ اشنادوست ؋ـامیل همسایـہ و...هـ؋ـتـہ ای یبارجم میشدیم هرڪدوم یـہ لیست ازدخترایی ڪـہ پیداڪردیم میاوردیم جلسـہ تشڪیل میشدخخخ


اندازہ موهای سرمونم‌ خواستگاری ر؋ـتیم وگل وشیرینی خریدیم


 ینی عموم اگـہ بعدهرخواستگاری گلاوشیرینیاروپس میگر؋ الان شیرینی عروسیش جورشدہ بود

باگلاام‌میتونس ماشین عروسوتزعیین ڪنـہ هرروزبـہ مدت یڪسال بـہ زنش گل هدیـہ بدہ خخخ


بعداینجوریم نبودڪـہ دخترہ خوشش نیاداتـ؋ـاقاهمشون بلـہ رومیگـ؋ـتن ولی عموجان قبول نمیڪردخخ


 خواستیم بریم خواستگاری یـہ دخترہ تو؋ـامیل.ڪـہ گـ؋ـتن ازدواج ڪردہ وخیلی ناراحت شدیمو

بعدش دوبارہ بـہ خواستگاری ر؋ـتناادامـہ دادیم تااینڪـہ خبررسیددخترہ طلاق گر؋ـتـہ ماام‌ ر؋ـتیم

 خواستگاری وبلـہ روگر؋ـتیم خخخ 


عیدنوروزسال نودوپنج قرارشدبریم حرم عقدشون ڪنیم.

من ندیدہ بودمش اماسحر(دخترعمم)دیدہ بودش.

خلاصـہ ر؋ـتیم توحرم سحرگـ؋ مرضیـہ این عروسـہ نگاش ڪردم هرچشمش اندازہ تنـہ درخت چنارخط چشم داشت.اـ؋ـتضاح بود.

همینجوری تو شوڪ بودم بعدر؋ـتیم جلوتربـہ سحرگـ؋ـتم ای خاڪ بااون سلیقش

 اینهمـہ خواستگاری بروچهارسال تهش بشـہ این.

یهوسحرگـ؋ دیدی مگـہ زنعمورو؟گـ؋ـتم شوتیاسحرالان نشونم دادی ڪه.


گـ؋ نه.گـ؋ـتم عـہ الان گـ؋ـتی این عروسه.

گـ؋ خنگول گـ؋ـتم اینم یـہ عروسـہ نگـ؋ـتم ڪـہ عروس ماس 

ڪـہ جلوترر؋ـتیموزنعمورودیدم وگـ؋ـتم نـہ باریڪلاخوشمان امد

جشن عقدنگر؋ـتن قرارشدیـہ جشن بزرگ واسـہ عروسی بگیرن.دیشب عروسیشون بود.قشنگ بـہ جرعت میگم یـہ ماهـہ روزوشب دنبال ڪارای عروسی ایم. 

 ارایشگاهواتلیـہ ومدل موومدل لباس وخیاطی و... 

 هرشبم خواب عروسی میدیدیم منوزهرا

 روزعروسی

 دیروزر؋ـتیم‌ ارایشگاـہ  

 خانومـہ موهامومیخواس درست ڪنـہ هربیست ثانیـہ یبارمیگـ؋ واااای چقدخوشرنگـہ موهات عزیزم.

ینی بخداانقدگـ؋ـ، گـ؋ـتم الانـہ ڪـہ چش بزنـہ همـہ ی موهام بریزه

ر؋ـتم واسـہ ارایش گـ؋ـتم ڪرم وایناهیچی نمیخوام پوستم صاـ؋ــہ وسـ؋ـیدہ ؋ـقط یـہ خط چشم بڪش برام.

تاخواس خط چشم بڪشـہ انقدپلڪ زدم خراب شدانقددعوام ڪرد.چـہ وضشـہ هرصدم ثانیـہ یبارپلڪ میزنی اینجوری ڪـہ نمیتونم بڪشم

 گـ؋ـتم باش ببخشید.


اصابش خوردشدگـ؋ نمیبخشممممم  یک حرصی میخوردخخخ

بعدبـہ زوریڪم ڪرم مالیدوریمل ورژگونـہ ورژ. خیلییی سادہ وڪم و دخترونه.

بعدتهش گـ؋ چشات خیلی خوشگلـہ ومدلش جوریـہ ڪـہ خیلی میشـہ روش ڪارڪردحیـ؋ ڪـہ انقدپلڪ میزنی بدبخ ارایشگرعروسیت خخخخ

گفتم بدبخ شدم الان چشامم این چش میزنه کورمیشم شب عروسی

 ازونجار؋ـتیم اتلیـہ  

 عڪاس ؋ـامیلمون بود.اول گـ؋ـتیم من یدونـہ عڪس زهرایدونـہ سحری یدونـہ یدونـہ خانوادگی. 

 نتیجـہ این شد:چهل تاعڪس من بیست تازهراوسحربیستامامانوبابام خخخخ 

 اول اززهراگر؋ بعدمن.

دوساعت حر؋ میزدعزیزم ڪلـہ بالاحالاپایین حالاچپ حالاراست

 خومرض اول بگوپایین بعدبگوچپ 

 پایڪی عقب پاشنـہ بالابچرخ چپ حالاپاهاتوجـ؋ ڪن

روااااااانی 

 ؋ـڪ ڪنم اینهمـہ حرڪت واسـہ گرم ڪردن پام بودخوازاول بگوجـ؋ـت 

 یڪسرہ ام قربون صدقـہ میر؋ـت میگـ؋ اخ اگـہ عروس من شی توانقدخوشگلی هرروزازت صدتاعڪس میگیرم

بسـہ دیگـہ پررونشو عڪستوبگیرخخخ بخداهمینجوری قربون صدقم میر؋ـت همش پسرم ڪـہ دارہ وبرین واسـہ عروسیم لباس بدوزین خخخ( الان بازمریم میگـہ پس پروانـہ چی خخخخ


 بعدخونوادگی گر؋ـتیم بعدبابام گـ؋ ازمنوخانومم تنهابگیر. اووووووباباروعشق است جان جان خخخ 

 عینع این عڪسای عروس دومادا سراشون تو؋ـاصلـہ نیم میلی متری دستادورڪمر ای بگردمشون خخخخ

 مااینجوری 

بابام هی میگـ؋ روتواونورڪنین زشتـہ نگانڪنین روتونواونورڪنین خانومم نگاشون نڪنخخخخ 


 عڪساروگر؋ـتیم ر؋ـتیم تالارمن وسایلاموگذاشتمور؋ـتم وسط.

ازهمون لحظـہ تااخرین اهنگ وسط بودم بـہ جزاهنگای رقص دونـ؋ـرہ شون.

 عروسم ؋ـامیلمون بود.من نودوپنج درصدمهمونارومیشناختم.دیگـہ رقصیدیم ورقصیدیم تاعروس دوماداومدن 

بعدر؋ـتیم وسط چنتایی

عموم دستموڪشیدگـ؋ بامن برقص زنعموبااجیش میرقصید.

یـہ اهنگوباعمویی رقصیدم 

بعدم باعروس ڪلی رقصیدم وهمینجوری گذشت.

حالامن تودلم موندہ بودیباردومادبهم محرم باشـہ تابگن دومادمیادهمـہ حجاب ڪنن من برم وسط قربدم

ازادی

 ڪـہ خداروشڪرارزوبـہ دل نموندم 

 تامیگـ؋ـتن دومادمیادهمـہ دنبال لباس من اون وسط این شڪلی بودم 


 بابامم اولین باربودمیومدطر؋ زنونـہ واسـہ عڪس گر؋ـتن وڪادوطـ؋ـلڪ انقدخجالت میڪشیدهمش سرش پایین بودقربونش برم الهیییییییی

انقدذوق مرگ بودیم هممون همچین قشنگ ر؋ـتیم بالاشیڪ وباڪلاس عڪس گر؋ـتیم اومدیم پایین خخخ 


 دیگـہ بعدشم ڪـہ عروس ڪشونوخونـہ عروس 


 روزبعدشم ڪـہ یـہ باندبزرگ بردیم خونـہ اقاجون ازصب تاشب رقصیدیم بـہ بـہ خیلی خوش گذشت 

خداازین عروسی درجـہ یڪاقسمت همـہ ڪنـہ 
  


♥ جمعه 3 شهریور 1396 ساعت 09:14 ب.ظ توسط :) نظرات()