تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - حجاب/زهرا

خاطرات ی نوجوون شرور

حجاب/زهرا


ر؋ـتیم تومغازہ 

 واسـہ زهرایـہ لباس بخریم.ر؋ اتاق پرو مغازہ ام شلوغ بودمردوزن.. 

 یهو؋ـروشندہ پریدتواتاق پرو درم بازگذاش زهراباتی شرت بودمحڪم دروبست 
 
 خانومـہ بعدش گـ؋ وااعزیزم توهنوزخیلی ڪوچولویی سخت نگیربـہ خودت انقدهوابـہ این گرمی اینجوری حجاب گر؋ـتی.حجاب مال ابتدایی بـہ بعدہ 

 زهرا گـ؋ سختم نیس خیلی راحت ترم اینجوری 

 شمازمانشومشخص نمیڪی خدامشخص میڪنـہ ڪـہ من الان  بـہ سنش  رسیدم  

 تودلم هزاربارقربون صدقـش ر؋ـتم 

 خانومـہ یـہ نگابـہ من ڪرد 

 من روسریم لبنانی بودساق دست داشتم یـہ انگشترعقیقم دستمـہ همیشه..چادرم ڪـہ داشتم
 
 گـ؋ خیلی شبیـہ زن شهیدا شدی و پنج شیش نـ؋ـربلندبلندخندیدن 

 ی نگابهش انداختم رد ردہ لایـہ های شڪمش و ناـ؋ـش دیدہ میشدیـہ  بلوزتنش بودبایـہ پارچـہ ڪـہ ازپشت انداختـہ بودروخودشو نمیشـہ گـ؋ مانتو 
 شلوارش تایڪم زیرزانوبود..ارایشش ازعروس بیشتربودشالشم هی میو؋ـتادازسرش 

 هیچی نگفتم 
 
 زهراچادرموڪشیدگـ؋ بریم ابجی  میدونم توم مثل من  اهمیت نمیدی بـہ حر؋ـاش 

 تاالان بیشترازدہ باراین داستان پیش اومدہ  هربارزهراخودش جوابای ازین قشنگترودادہ 

 ومن هربارخداروشڪرمیڪنم وبهش اـ؋ـتخارمیڪنم نیم وجبی ابجیشـہ 


  


♥ دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 02:20 ب.ظ توسط :) نظرات()