تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - مسافرت قسمت اخر

خاطرات ی نوجوون شرور

مسافرت قسمت اخر


استارا دریااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 شب رسیدیم استارا ساعت یازده.ر؋ـتیم ڪناردریامنوزهراومامان.

 

مامان ڪـہ ڪناروایسادمنوزهراتاجایی ڪـہ اب زیرزانوبودر؋ـتیم

 

 هی ازرو موجامیپریدیمو من بغلش میڪردم میچرخوندمش ڪلییییییییییی ڪیـ؋ ڪردیم

 

مهدی ڪناردریابـہ جای اینڪـہ لذت ببرہ حداقل نگاڪنـہ دریابـہ این قشنگی گوشیشوگر؋ـتـہ بوددستش شیرمیدوشید(وقتی گوشی دستمـہ میتایپم مامان میگـہ شیرمیدوشی بازخخخ اصطلاحـہ مامیه)

 

بعدمابازیمونوڪردیم‌میخواستیم بیایم ڪه(قبلش اینوبگم زهرا یـہ دمپایی دارہ بندانگشتی خیلی نازہ خیلی دوسش دارہ تومساـ؋ـرت هرجامیر؋ـتیم جایی میشستیم دمپاییشومیزاش توپلاستیڪ ڪنارخودش اصن جونش بـہ اون بستـہ بودخخ)

 

زهرای خنگول ڪـ؋ـشاشوگذاش لب ساحل ر؋ جلوپاهاشوتواب بشورہ بیادبپوشـہ خوخنگول ڪی بودی باز؟پاهات شنی میشـہ دیگه.یهوموج زددمپاییاشوبرددریا.

 

زهراام داش سڪتـہ میڪرد.گوشی باهامون نبود

 

بـہ مهدی میگم دودیقـہ چراغ قوہ بزن تواب انگارنـہ انگارازچت ڪردنشم نمیمونـہ انقداصابم خوردشدر؋ـتم ازتوماشین گوشی بیارم برگشتم مامان گـ؋ پیداشدہ دریاموج زدہ اوردہ لب ساحل مهدی پیداڪرده.

 

دقیقاسـہ چهارسال پیشم ڪـہ اومدیم دریااب دمپاییاموبرد نیم ساعت بعدش دوبارہ اوردڪنارمون خخخ 

 

خودش میدونـہ ازمشهدی جماعت چیزی نمیتونـہ بگیرہ پس میدہ خخخ

 

هواام تااون موقع تبریزواردبیل بودیم هوای عالی حالاڪناردریاهواگرمممم خـ؋ــہ شرجی خوابمون نمیبرد.

 

بـہ زورخوابیدیم صب پاشدیم بریم دریااب بازی.

 

زنونـہ مردونـہ جدابود.قشنگ لباسامونودراوردیم مامانوزنعمور؋ـتن تواب

 

 من پاموگذاشتم تواب بیست تاماهی اندازہ ماهی عیددورانگشتای پام میچرخیدن جییییییغ زدم ر؋ـتم بیرون

 

 مامان میگـہ چیـہ میگم ماهی دارہ نگاڪردڪـہ پربود.

 

نیم ساعت توساحل نشستـہ بودم مامان ایناتواب بودن

 

بعددیدم نـہ واقعاحیـ؋ــہ اینهمـہ راـہ اومدیم نرم تواب.

 

چشاموبستم ر؋ـتم اـہ خاڪ توسرشون قشنگ ماهیاروبدنم جول جول میڪردن لیزم بودن هی بدم میومدمیپریدم بیرون دیگـہ مامان بـہ زوربردزیراب منو.

 

دیگـہ سعی ڪردم بهشون ؋ـڪ نڪنم سـہ ساعت شنا ڪردیم بعداومدیم.خوبه ماهی داشت بااینهمه ادا اتفار سه ساعت شد ماهی نبودچقدطول میکشید

 

راـہ اـ؋ـتادیم بریم انقدهواگرم بودنتونستیم طاقت بیاریم که وایسیم  باربندببندیم

 باباوسایلاروگذاش توماشین منوزهرادیگـہ جانمیشدیم خخخ زهراڪـہ رووسایلاخوابیدمن ر؋ـتم ماشین عموشون.

 

مهدی ڪـہ ڪل راهوتوایسنتابودڪلا سرش توگوشی بودبعدتوماشینم سڪوت بودهرازگاهی دوسـہ ڪلمـہ حر؋ میزدن 

 

 بعدجوماشین ما:

 

ڪلاچهارهزارڪیلومترماباماشین راـہ ر؋ـتیم تومساـ؋ـرت 

 

  ڪـہ هزارڪیلومترومنوزهرا خواب بودیم

 

  اون سـہ هزارڪیلومتردیگـہ صدای ضبط ماشین تااخربودوهمـہ بزن وبرقص

 

 قشنگ من زهرامامان بابا یاهممون باصدای بلنداهنگایی ڪـہ حـ؋ـظ بودیمومیخوندیم

 

 یادست میزدیموجیغ وسوت و.. 

 

یامیرقصیدیم چهارتامونا 

 

 ڪلا ؋ـضای ماشین اونا باما خیلی ؋ـرق داش یجورایی غیرقابل تحمل بودمنم خوابیدم ازبیڪاری

 

 شب خلخال موندیم بـہ بـہ چـہ هوایی بودسررررررددد‌ڪیـ؋ ڪردیم 

 

هاپوگرسنه

 

 توراـہ قزوین زنجان بودیم یـہ جاڪنارجادہ نگـہ داشتیم هندونـہ بخوریم.

 

بعدڪنارجادہ باغ بودسیم خاردارڪشیدہ بودن دورتادورشومنم ر؋ـتم ڪنارسیم خاردارو رو یـہ سڪونشستم 

 

یهوبابابـہ پشت سرم نگامیڪردگـ؋ سلاااام چطووووری عمووو 

 

 برگشتم نگاڪردم چیزی نبودداشت اذیت میڪرد

  

 دودیقـہ بعدیهوباباگـ؋ سلاااااام عموخوش اومدی 

 

 گـ؋ـتم بازدارہ اذیت میڪنـہ برنگشتم یهودیدم بقیـہ چشاشون چارتاشدہ همـہ این شکلی شدن

 

 برگشتم عقبونگاڪردم یـہ سگ ڪوچولوباتمام سرعت داشت میومدبغلم منم جییییییغ میزدم ؋ـرارمیڪردم 

 

سگـہ خودشوردڪردازسیم خاردارا یهوچسبیدبـہ پاهای بابا هی خودشو میمالوندبـہ بابا 

 

 یهور؋ زیرپای زنعموجیییییغ میزدوای من بدم میادگمشواونور مامان داش میترڪیدازخندہ  به زنعمو یهوسگـہ ر؋ خودشوزدبـہ مامان همینجوری ازلای پای هممون ردمیشدماام جیییییییغ میزدیم  

 

 باباگـ؋ گرسنشـہ یڪم نون داشتیم ریختیم جلوش این مگـہ میخورد؟

 

هرنونو یـہ لقمـہ میڪردتویـہ نایلون اب ریختیم گذاشتیم جلوش تاقطرہ اخرشوخوردبدبخ گرسنـہ بودڪـہ اونجوری خودشوبـہ مامیزد 

 

 خلاصـہ روزی اون حیوونم دستـہ مابودخداروزیشورسوند 

 

 عموڪلا صاحبشو؋ـوش میدادڪـہ این طـ؋ـلیواینجوری بی اب وغذاول ڪردہ ر؋ـتـہ 

 

ساندویج یه متری 

 

 رسیدیم قزوین گرسنمون بودساندویجی نگـہ داشتیم 

 

مار؋ـتیم چارتابندری خریدیم هرڪدوم یڪی.

 

مهدی ساندویج یـہ متری سـ؋ـارش دادبراخودش تنهایی

 

 ینی اندازہ چارتاساندویج معمولی 


 تاتهش خورد

بعدگـ؋ سیرڪـہ نشدم امابدنبود 

 

 دیگـہ تارف نکن بیامنم بخووووووووووور

 

 دلم درابتدا برای زنعمووسپس زنش سوخت ڪـہ چجوری درایندہ میخوادشڪم اینوپرڪنـہ خخخ

 

 رسیدیم شاهروددوبارہ بعدمهدی گـ؋ ازاول مساـ؋ـرت شڪمم ڪارنڪردہ ینی دقیقاسیزدہ روز

 

ر؋ـتیم داروخونـہ قرص خریدیم اینم بـہ جای یڪی،دوتاخوردرسیدیم پارڪ ر؋ دسشویی یـہ ربع گذشت نیومدنیم ساعت شدنیومدبعدازیـہ ساعت اومدگـ؋ اخیش تااینوگـ؋ دوبارہ بدوبدور؋ دسشویی تاصب ڪارش همین بودخخخ

 

 قسنگ نصـ؋ ؋ـاضلاب اون روزشهرومهدی تولیدڪردخخخخ 

 

 دیگـہ خلاصـہ برگشتیم خونـہ عموایناام چهارصدڪیلومتراونورترازماان یـہ ساعت دیرترسیدن خونشون

 

 درڪل مساـ؋ـرت خوبی  بود 

 

هرچند

 

 منومهدی یـہ دعوای مـ؋ـصل ڪردیم دوروزحر؋ نمیزدیم باهم دعوامونم این شکلی شروع شدعینه ماجراهمینه خخخخ 

 قشنگ اگـہ همـہ خاطرہ هاروخوندہ باشین میبینین اصلابـہ نرمی  ولطاـ؋ـت ازش یادنڪردم خخخ ولی بعدازدوروزخوب شدیم دوبارہ  

 

 ولی خب بدی ماجرا بیماری مهدی بودڪـہ تااونموقع خبرنداشتم ڪلن ؋ـقط من میدونم وخودشودکترش هیشڪس دیگـہ نمیدونـہ حتی مامان باباش. خداڪنـہ خوب شـہ ان شاللـہ یـہ روزی 

 

 یڪی ازدشواریای دیگمون دسشویی منوزهرابود.مایـہ لیوان اب بخوریم دہ دیقـہ بعدش بایدتخلیـہ ڪنیم خخ ڪلا هربیست ڪیلومتریبارمیر؋ـتیم دسشویی 

 

 جالبـہ روزبعداومدیم خونـہ بابایـہ گوشـہ ناراحت نشستـہ میگم چیشدہ میگـہ دلم واسـہ عموومهدی تنگ شد بعدازیـہ روز 

 

 راس میگـہ منم دلم خیلی تنگ شدہ واسـہ مهدی ڪـہ نـہ .اماعمو.سختـہ بعددوهـ؋ـتـہ جداشدیم یهو 

 

 ولی خب یـہ دچن روزدیگه میان خونمون

 

خلاصـہ اینم ازچهارهزارڪیلومترایران گردی ما ♥ سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 09:38 ب.ظ توسط :) نظرات()