تبلیغات
خاطرات ی نوجوون شرور - ایام مقدس امتحانات

خاطرات ی نوجوون شرور

ایام مقدس امتحانات


این داستان:ایام مقدس امتحانات

سلاااااااااام 

 عاغارڪوردزدم قلم چیمو 

 ترازهـ؋ هزاروسیصد.نـ؋ـرچهارم ڪشور 

 بزززن دس قشنگـہ رووووو خخخخ 

 خلاصـہ ریانباشـہ ولی عڪسمونم تومجلـہ چاپ شد
 
 وای خیلی خوشحال شدم ڪـہ نتیجـہ گر؋ـتم ازتلاشی ڪـہ ڪردم.خیلی حس خوبی بود. 

 اینم عڪس ورتبـہ های زیبای ڪشوریم خخخ 

کلیک کنید آپلود رایگان عکس برای بلاگفا - upload-photos.ir" alt="" />
  
 خوچ خبرخوبین خوشین؟

امتحاناام ڪـہ تمومیدوچقددددددددددددرسخ گذش
  
 چقددرسامون زیادبود.سخ نبودا ولی هم تعدادشون هم حجمشون خیلی زیادبود 

 ینی واقعایـہ وقتایی این شڪلی بودم

کلیک کنید آپلود رایگان عکس برای بلاگفا - upload-photos.ir

 بی دقتیای سرجلسـہ بماند.

این درسایی ڪـہ تعریـ؋ـی زیادداشتومن مثلااگـہ جواب سوال دوخط بوداضاـ؋ــہ برسازمان محض محڪم ڪاری یـہ خط ازبالاپایینشم مینوشتم 

برگـہ اضاـ؋ـیم نمیخواستم بعد؋ـڪ ڪن بااین وضعیت بعضیاسرجلسـہ برگه اضافه میخواستنکلیک کنید آپلود رایگان عکس برای بلاگفا - upload-photos.ir

 حالا ایناروڪارندارم ولی الهی بمیرم واسـہ دبیرامون چ جوری خط منومیخونن تصحیح میڪنن برگمو؟

خودم وقتی یدورچڪ میڪردم نمیتونستم بخونم خخخخخ 

 توڪلاس ی ردیـ؋ مابودیم یـہ ردیـ؋ پیش دانشگاهیامون.

من ڪـہ ڪلن ازهمون اول خیلی جدی باتقلب مخالـ؋ بودم وهستم ولی بچـہ هاام نامردی نڪردنا.

مثلایـہ پیش دانشگاهی ڪـہ ردیـ؋ وسط بودرابط دوتا دهمیای ڪنارش بود.

وبازدوتادهمیای ڪناری خودش رابط اون باپیش دانشگاهی ردیـ؋ بعد خخخخ

من ازونجایی ڪـہ ڪناردیواربودم اختلال تونظم حاڪم برتقلبشون ایجادنڪردم ولی قشنگ حر؋ میزدن سرجلسه.

خدایی ایام امتحاناروخیلی دوس دارم.خیلی ول میگردموخوشم واسـہ خودم چون درس جدیدی نیس همـہ روخوندی ؋ـقط مرورمیڪنی.

حالاتصورمن ازنمرہ هام:

دقت کنین تصور فقطااااا

زبان ڪـہ لنگم همون سوالیـہ ڪـہ ڪوربازی دراوردم ندیدم.


 منطقم ڪـہ اولین امتحان خارج ازبرنامـہ بودمن ؋ـقط. گندنزدم بلڪـہ جمعا ڪل ڪلاس داغون دادیم اون بحثش جداس.

دیگـہ بقیـہ خوب بود.

حالاامتحان تاریخمون معلممون سوالای هردرسومیگـہ میگـہ واسـہ امتحان سوالاموبخونین بیشتر.

ماام همـہ سوالاوجواباروخوندیمور؋ـتیم سرجلسه.

ازبس حـ؋ـظ ڪردہ بودیم صورت سوالاڪـہ عوض شدہ بوددیگـہ ماام عقلمون نمیڪشید ڪدوم جواب مال اینـہ 

مثلاسوال خودش این بودڪنستانتین ڪـہ بودچـہ ڪرد؟

جواب متن درس:بابرگزیدن قسطنطنیـہ بـہ پایتخی روم روبـہ دوبخش غربی وشرقی تقسیم ڪرد.غربی سال ؋ـلان بـہ دست اقوام صحراگردازبین ر؋ شرقی سال ؋ـلان بـہ دست امپراطوری عثمانی مسلمان 

 سوال امتحان؟امپراطوری روم چگونـہ تجزیـہ و؋ـروپاشی شد 

 ماام عقلمون نمیڪشیداین همون سوالـہ وغربی شرقی ایناس اون سوالو؋ـقط باڪنسانتین میشناختیم خخخخخخخخخ 

 بعددیگـہ بدبخ دیدنهههـہ خیلی خنگیم راهنمایی میڪردبـ؋ـهمیم صورت سوال خودش چی بودہ 

علوم ؋ـنون ڪـہ حتما بیستم ولی چون بچـہ هامیگن سخ بودہ وواسـہ من سخ نبودلابدیـہ نیم نمرہ ای مثلاشایدغلط داشتـہ باشم

 حالاعلوم ؋ـنونومن خوب دادم اومدبیرون دیدم بچـہ هاام سرشونوگر؋ـتنوزارزارگریـہ وواخ من صـ؋ـرمیشمواینا 

حالامعلم علون ؋ـنون ڪـہ میخواس برگـہ هامونونشون بدہ بعدامتحانا گـ؋ نمرہ تڪم داشتیم.

ماo_O
 
 بعد مث این ؋ـیلمابچـہ هاڪـہ یڪی یڪی میر؋ـتن برگشونوبگیرن قبلش برگـہ رونشون نمیدادمیگـ؋ ؋ـڪ میڪنی چندمیشی 

بچـہ هاام ازڪارخودشون باخبرهمـہ میگـ؋ـتن مثلا دہ یازده.. 

بعدنشون میدادڪلیییی بادست ودل بازی تصحیح ڪردہ بودونمرہ ها ای.. بدنبود.. 

 بعدهرڪی برگشومیدیدیـہ عڪس العملی میر؋ـ: 

 وااای... ویییی.... بیییی.... پـ؋ــ؋ــ؋ــ؋ــ؋ـ... تـ؋ــ؋ــ؋ــ؋ــ؋ــ؋ـ. جوووون.... 

 خلاصـہ یڪی جـ؋ـتڪ میزدیڪی نیشش بازمیشدوچشاش گردمیشدبعدخدایی دم اون نمرہ تڪا گرم تونستن انقدخونسردباشن عڪس العمل خاصی نرن

 تنهاامتحانی ڪـہ ازخودم مطمعن بودم ریاضی بودڪـہ مطمعنم بیس میشم.

عربی واخ واخ.دبیرمون باریاضی تجربیامشترڪه.اونایڪی دو درس ازماجلوتربودن.

سرجلسـہ اشتباهی برگـہ اوناروبـہ مادادن.سوال اول ترجمـہ بود.جملـہ اول ودوموترجمـہ ڪردم دیدم یاابولـ؋ـضل بقیـہ روبلدنیستم

سوال بعدهمینجوری.حالاهمـہ بچـہ هاهمین حسوداشتن ولی هرڪی ؋ـڪرمیڪردخودش خنگـہ بلدنیس صداازڪسی درنیومد

تااینڪـہ دبیراومدر؋ـع اشڪال گـ؋ اصن اینارونخوندین شما 

از؋ـشارقبربدتربودسرجلسـہ 

نگارشم یاهمون انشا ڪـہ یـہ دبیرداریم جو گیررررررررازماانتظاردارہ اثرادبی خلق ڪنیم

ینی من شب قبل امتحان انشا ب مامان گـ؋ـتم هرچی نیو؋ـتم انشارومیو؋ـتم 

 امروزمعلم انشامون میگـ؋ بیست ؋ـقط یـہ نـ؋ـرداشتیم بقیـہ ازچهاردہ تانوزدہ بودن.

حدس میزدم اون چهاردهـہ منم  

د؋ـتربـہ دبیراگـ؋ـتـہ تحت هیچ شرطی ن برگـہ بدن نـہ نمرہ روبگن.

ولی دبیردینی وتاریخمون برگـہ دادن علوم ؋ـنونوفارسیم برگـہ نشون دادن.

بقیـہ معلماخودشیرینن میگن بی احترامی بـہ د؋ـترہ ومامقرراتی هستیم .

ـ؋ـقط یـہ امادگی مونده.

هـ؋ـتـہ دیگـہ ڪارنامـہ هارومیدن.

دوستای گلم بیام خونـہ ڪدومتون؟خخخ 
  


♥ سه شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:39 ب.ظ توسط :) نظرات()